SENS nyemission övertecknas 2,6 gånger och bolaget överväger att ta in mer kapital för att tillgodose det stora intresset samt ytterligare påskynda expansionen.

Report this content

SENS styrelse har idag fattat beslut om tilldelning i den pågående nyemissionen. Emissionen överteckandes ca 2,6 gånger, och den absoluta lejonparten tecknades med företräde. Det innebär att ett stort antal investerare inte fått möjlighet att teckna aktier vilket bolaget beklagar.

Bolaget överväger dock att genom ytterligare åtgärder försöka ta tillvara på det stora intresset, och på så sätt kunna påskynda den pågående expansionen. Det kan innebära att bolaget inom kort kommer föreslå ytterligare en emission.

Vidare har ett antal medarbetare på bolaget valt att konvertera sina fordringar på bolaget till aktier. Det rör sig om de tidigare ägarna till Wessman Group som förvärvades av SENS under 2019, som kommer konvertera totalt 3 miljoner kronor till aktier i en kvittningsemission på samma kurs som den just genomförda nyemissionen.

Då ovanstående emissioner är föremål för en bolagstämmas godkännande kommer bolaget snarast kalla till en sådan.

”Det stora intresset i vår emission är nog delvis en funktion av den allmänna uppfattningen att vårt bolag och dess produkter ligger rätt i tiden, men även en funktion av att bolaget nu är nära att fullborda den resa mot lönsamhet och samtidig expansion som påbörjades under 2019.

Att våra medarbetare känner ett sådant förtroende för bolaget och dess framtidsutsikter så de väljer att kraftigt öka sitt aktieinnehav är naturligtvis också mycket roligt. Kan vi dessutom nu också hitta sätt att få in ytterligare intresserade investerare kommer det vara mycket bra för bolaget.” säger Hans Andréasson, styrelseordförande SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl.16.30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar