SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB

Report this content

SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB

Stockholm 2018-11-14

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) publicerar idag bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB ("Wessman Group").

Delårsrapport Q3 2018, 1 juli – 30 september

 •  Nettoomsättning uppgick till 7,2 MSEK (14,1 MSEK) 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (-3,2 MSEK)
 •  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,79 SEK (-0,54 SEK)  
 •  Eget kapital i koncernen 16,3 MKSEK (2,6 MSEK) 
 •  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK)
 •  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK

Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 september

 •  Nettoomsättning uppgick till 25,9 MSEK (26,9 MSEK) 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,8 MSEK (-8,9 MSEK)
 •  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -1,40 SEK (-1,80 SEK) 
 •  Eget kapital i koncernen 16,3 MSEK (2,6 MSEK) 
 •  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK)
 •  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK
  •  Förvärvet av Sustainable Energy Solutions Sweden AB
  •  Erhållandet av borrtillstånd för ett tredje Färdig värme-projekt
  •  Expansion av Färdig Värmeprojektet i Kungsberget
  •  SENS har, under oktober månad, erhållit ett lån från Meus Liberi Tripudium AB, bolagets huvudägare, om 3 MSEK
  •  Calle Wellenius har börjat som försäljningschef
  •  Avtal har ingåtts avseende förvärv av Wessman Group, inklusive dotterbolag. Ett företag verksamt inom borrning och installation

Väsentliga händelser under rapportperioden

Händelser efter Rapportperioden

Förvärv av Wessman Group

SENS har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Wessman Group. Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK i kontant betalning och 725 060 aktier i SENS samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 6 MSEK i kontant betalning fördelat under 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingarna är baserade på EBITDA utvecklingen (exkl. extraordinära poster) för verksamheten som bedrivs i Wessman Drilling AB för räkenskapsåren 2019 och 2020. Den totala initiala köpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 18,9 MSEK (beräknat på dagens stängningskurs om 3,95 kr i SENS-aktierna).

SENS avser att kalla till en extra bolagsstämma, som för närvarande planeras till den 10 december 2018, i avsikt att fatta beslut om genomförande av apportemissionen till aktieägarna i Wessman Group. 725 060 aktier i SENS motsvarar ungefär 6 procent av det totala antalet aktier i SENS efter genomförd apportemission.

Wessman Group bedriver verksamhet inom bland annat styrd hammarborrning, borrning av energibrunnar samt vattenbrunnar. De tillhandahåller även konsulttjänster i samband med borransökningar, tillståndshantering, projektering m.m. Wessman Drilling Solution AB startade sin verksamhet våren 2017, då Hälsinge Entreprenad AB förvärvade Wessman Entreprenad AB genom en inkråmsaffär. Under hösten 2017 förvärvades dels Brunnsborrning i Sörbo AB och dels ett VVS installationsbolag, vilket blev starten på Wessman Energy Solution AB med fokus på installationsarbeten åt Wessman Drilling Solution AB och andra värmepumpsinstallationsbolag.

Förvärvet av Wessman Group är i linje med den strategi SENS har, det vill säga att växa organiskt och genom förvärv. Wessman Group bidrar med ökad närvaro på den svenska marknaden och borrverksamheten kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens, resurser och möjliggör för SENS att tillhandahålla större delar av sina projekt utan att vara beroende av underentreprenörer. Genom förvärvet av Wessman Group fördjupas och breddas SENS kontaktnät ytterligare och dess kunder kan erbjudas lösningar som är än mera integrerade. Genom att SENS nu kan kontrollera flera steg i processen, säkerställs SENS redan höga lösningskvalitet genom hela implementeringen av SENS produkter och lösningar.  

Tillträdet till aktierna i Wessman Group sker den 13 november 2018. I samband med tillträdet kommer en av huvudägarna i SENS, Meus Liberi Tripudium AB, tillskjuta 10 MSEK genom ett aktieägarlån för att finansiera förvärvet av Wessman Group. Lånets löptid är 12 månader och det löper med 6 procent ränta.

Genom förvärvet skaffar vi oss en strategisk vidd, och en möjlighet att kunna erbjuda våra kunder bredare lösningar.”, säger VD Jan Egenäs.

SENS får genom förvärvet ytterligare 23 medarbetare, vilka kommer fortsätta arbeta under varumärket Wessman - en del av SENS-gruppen.

Göran Beronius, idag VD för Wessman Group, kommer parallellt med arbetet inom Wessman Group även att ta plats i koncernledningen för SENS, med särskilt ansvar för affärsutveckling.

”Wessman Group får i och med samgåendet med SENS en möjlighet att fortsätta den expansion vi sett början till under 2017 och 2018. Det kommer också att ge oss möjligheter att tillsammans ta projekt vi var och en för sig inte skulle kunna ta.”, säger Göran Beronius, VD i Wessman Group.

För vidare information vänligen kontakta:

Jan Egenäs, VD SENS, 0705 937138, jan.egenas@sens.se 

Sverker Littorin, IR SENS, 0708 755309, sverker.littorin@momentor.se

Göran Beronius, VD Wessman Group, 0708 98 08 31, göran@wessmangroup.se

Denna information är sådan information som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november, 2018 kl. 08.30 CET.

  

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM). 

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.