SENS tillförs 3.5 MSEK via inlösen av teckningsoptioner

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3 tecknades till cirka 81 procent och tillför Bolaget cirka 3.5 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

SENS tillförs cirka 3.5 MSEK, genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 samt TO3, före emissionskostnader om cirka 0.25 MSEK. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SENS att öka med 11 990 281 och uppgå till 220 402 725. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 194 531 kronor och uppgå till 21 957 611 kronor.

”Vi är glada att se att marknaden stödjer SENS nya inriktning mot att bli en internationell utvecklare av storskalig energilagring genom att teckna 81% av teckningsoptionerna. Denna extra likviditet tillkommer oss väl i tiden då vi enligt vad vi kommunicerat ingått ett flertal nya utvecklingsprojekt på flera internationella marknader som nu börjar ta fart i form av påbörjade förstudier. Vidare kommer en del av kapitalet nyttjas till att betala ner vårt aktieägarlån då vi strävar att bli skuldfria. Totalt aktieägarlån per Q2 rapporten var ca 12.5 mkr. Utöver det har vi inga banklån men än en check-kredit för att hantera dagliga transaktioner,” säger Lise Toll, SENS nya VD sen 1 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 Oktober 2021 07.00. 

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar energisystem för en resurseffektiv energianvändning, till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Våra kunder ökar sin lönsamhet och minskar sin negativa klimatpåverkan med hjälp av våra innovativa helhetslösningar. Vårt erbjudande innefattar såväl energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera