Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) företrädesemission om ca 14,1 MSEK tecknades till cirka 220 %

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 14,1 MSEK tecknats till cirka 220 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk.

Med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 4 februari 2021 beslutade styrelsen för SENS den 4 februari att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattade 6 794 756 units, var och en bestående av tre (3) aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1 och två (2) av serie TO2, till en kurs av 2,07 SEK per unit motsvarande 0,69 SEK per aktie (teckningsoptionerna ingår vederlagsfritt).

Totalt inom teckningar av 14 947 062 units, varav 6 170 848 med företrädesrätt och 8 776 214 utan företrädesrätt. Företrädesemissionens fulla antal, 6 794 756 units, kommer därmed att tilldelas.

Genom Företrädesemissionen tillförs SENS en emissionslikvid om cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 3,5 MSEK har erlagts genom kvittning mot utestående lån som lämnats av Bolagets huvudägare Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”). Netto tillförs SENS i kontant emissionslikvid därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings av units med och utan företrädesrätt pågick 12 februari – 26 februari 2021. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning utifrån sin pro-rata andel av teckning med stöd av uniträtter. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Utöver företrädesemissionen fattade styrelsen den 4 februari 2021, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 4 februari 2021, beslut om en riktad emission av upp till 579 710 units, var och en bestående av tre (3) aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO3 och två (2) av serie TO4. Dessa units tilldelas garanterna i den riktade emissionen och utgör garantiersättningen. Ingen av garanterna är närstående till Bolaget. Ytterligare information om garanterna finns i det informationsmemorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen.

Efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units härrörande från både Företrädesemissionen och den riktade emissionen, kommer antalet aktier att öka med 22 123 398 till 49 302 424 aktier. Vidare kommer det att finnas 13 589 512 teckningsoptioner vardera av serie TO1 respektive serie TO2 samt 1 159 420 teckningsoptioner vardera av serie TO3 och TO4 i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 5 530 849,5 SEK till 12 325 606,0 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen: www.partnerfk.se.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommet betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Nordic SME (NGM). Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 samt serie TO2 kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Calle Wellenius, Koncernchef SENS;                                                 070-418 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                                   070-875 53 09

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2021–03-05 14:15.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic SME (NGM).

 

Prenumerera

Dokument & länkar