Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) avyttrar privatkundsverksamheten inom koncernen.

Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen. Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till exempel bostadsrättsföreningar under varumärket Energikomfort.

Koncernen har sedan förvärvet bedrivit en strategisk utvärdering av verksamheten, vilken utmynnat i att avyttra privatkundsverksamheten. Avyttringen sker som en inkråmsaffär och omfattar samtlig personal i Arninge samt rörelsetillgångar och förpliktelser knutna till privatkundsverksamheten liksom varumärket Energikomfort. Avtalen med kommersiella kunder berörs inte av överlåtelsen.

SENS har under en period förhandlat med ett flertal möjliga köpare, men har nu tecknat avtal med Vi Värmer Sverigekoncernen om en försäljning av verksamheten med tillträde den första oktober. Vi Värmer Sverigekoncernen är en mycket framgångsrik installatör av värmelösningar i Stockholmsområdet, som ser överlåtelsen som ett sätt att förstärka sin närvaro i norra Stockholm.

Genom överlåtelsen tillåts SENS fokusera på kommersiella motparter i linje med strategin att bli den ledande svenska aktören inom lagring och distribution av termisk energi. Samtidigt innebär avyttringen att verksamheten i Arninge får en god möjlighet att utvecklas inom en koncern som koncentrerar sig på privatkundsmarknaden.

Affären är vidare en förstärkning av det samarbete som Vi Värmer och SENS tidigare haft, framförallt inom energiborrning. I samband med avyttringen har Vi Värmer gett SENS en så kallad ”right of first refusal” under två år på att få leverera den borrning som Vi Värmer utför inom sina leveranser till kund.

Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen då den inte är betydelsefull i förhållande koncernens omsättning. Den avyttrade verksamheten omsatte ca 15 miljoner på årsbasis, med en förlust på ca åtta miljoner. SENS estimerar att affären kommer att ha en positiv resultateffekt på koncernen under 2019 på tre miljoner kronor och 8 miljoner kronor under 2020.

”Det är med stor glädje som vi kan meddela att privatkundsverksamheten nu hamnar i en koncern som sätter fokus på just deras områden. Samtidigt frigör affären både tid och resurser för en än mer offensiv satsning på våra kärnområden” säger SENS VD Göran Beronius.

Vi Värmer Sveriges VD Michael Bergdahl kommenterar att ”Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla Energikomfort, som är ett välrenommerat och starkt varumärke i norra Stockholm. Genom att arbeta vidare med SENS kring borrning förstärker vi också det samarbete vi tidigare haft och som fungerat mycket bra”

För frågor kontakta;

Göran Beronius VD SENS; 0708 980 831

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Michael Bergdahl, VD Vi Värmer Sverige; 0708 684 900

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 08.00 CET. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar