Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB går samman med Pumped Hydro Storage Sweden AB och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring

Report this content

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) har kommit överens om ett samgående då detta stärker båda bolagens affärer. Samgåendet föreslås genomföras genom att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier så att respektive bolags tidigare ägare äger cirka 50 % var av det nya bolaget. I samband med affären har även huvudägaren i SENS, MLT, åtagit sig att konvertera större delen av de fordringar man har på bolaget till eget kapital. SENS större ägare, med ca 45 % av aktierna, har ställt sig bakom affären. Styrelsen i SENS kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma.

SENS och Pumped Hydro Storage har energilagring som gemensamt fokus och ser att lagring av värme (termisk energi) och el (via vatten och gravitation) kommer att spela en stor roll i framtidens klimatneutrala och hållbara energisystem, som bygger på sol- och vindkraft. Båda bolagen besitter värdefull kompetens inom storskalig energilagring. Det sammanslagna bolaget kommer ha fokus på värdeskapande projektförädling.

SENS har en stor patentportfölj som bland annat avser lagring av termisk energi i så kallade borrhålslager, och har under 2020 färdigställt en förstudie kring detta för Fortum i Oslotrakten. SENS har vidare patent på ett antal lösningar för distribuerad fjärrvärme i så kallade kalla nät, vilket kan beskrivas som framtidens fjärrvärme med goda möjligheter att ta tillvara spillvärme. Genom etablering av denna nya typ av nät ser bolaget framför sig både licensintäkter och intäkter från projektering.

PHS har utvecklat en metod för att lagra elenergi genom att pumpa vatten mellan olika reservoarer. Speciellt har detta utvecklats för att användas i övergivna gruvor, vilket avsevärt minskar miljöbelastningen och återanvänder en befintlig infrastruktur. PHS har utvecklat ett pilotprojekt kring detta på Åland, där en nedlagd gruva kommer att använda överskottsenergi från en intilliggande vindkraftpark för att pumpa vatten emellan reservoarerna i gruvan. Vidare för PHS diskussioner med ett flertal intressenter om fullskaliga projekt. Energimyndigheten och EU har uppmärksammat PHS och har hittills beviljat stöd om ca 30 MSEK för dels projektet på Åland men även för kommande projekt.

Det sammanslagna bolaget kommer besitta stor kompetens kring energilagring, uppbackat av en gedigen patentportfölj, och ledningsgruppen har en djup expertis och erfarenhet av att driva hållbara infrastrukturprojekt, industriell försäljning samt projektledning. Sammantaget kommer man vara väl positionerad för den nya tidens energimarknad, där baskraft och balanskraft kommer spela en allt större roll.

Bolaget kommer inleda en fokuserad satsning på att initiera större projekt inom energilagring, och hoppas att under hösten kunna presentera ett antal projekt där bolaget även kan komma ta ett delansvar för finansieringen. Detta har tidigare legat i affärsidén för både PHS och SENS, men styrelsernas bedömning är att det sammanslagna bolaget kommer ha än bättre förutsättningar för detta.

Bolagens respektive huvudägare står bakom både affären och det sammanslagna bolagets inriktning mot design, projektering och projektledning av energientreprenader och storskaliga energilager. Bolaget kommer att bli en viktig aktör inom den pågående omställningen mot att nå EU:s vision om ett klimatneutralt Europa år 2050.

”Fokuset på ren energilagring kommer att bli allt större i takt med att produktionen av vind- och solkraft bara ökar och samtidigt minskar i kostnad. På samma gång ökar behovet av balanskraft eftersom solen inte alltid lyser och vinden inte alltid blåser. Där kommer SENS in. Det ska bli oerhört spännande att vidareutveckla energilageraffären inom flera energislag, och jag är övertygad om att vi kommer se signifikanta synergier, både inom kunskapsutveckling och inom finansiering av projekt”, säger PHS VD Otto Werneskog.

”SENS har sedan bolaget grundades hjälpt företag och organisationer att spara och återanvända energi. Nu tar vi nästa steg mot vår vision om att skapa hållbara energilösningar genom lagring av både värme och elektricitet som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.  Då många av våra lösningar bygger på värmepumpar, och därmed el, kommer energieffektiviseringen genom energilager att avsevärt förbättra miljöprestandan för dessa. Det nya SENS kommer bidra till en renare värld, vilket känns både viktigt och fyller ett stort kundbehov”, fortsätter Calle Wellenius VD för SENS.

Villkor för samgåendet

Styrelsen i SENS kommer inom kort kalla till en extra bolagstämma där man föreslår bolagets ägare att dels lämna ett bud på 100 % av aktierna i PHS, och att erlägga betalning med nyemitterade aktier i SENS, dels acceptera MLT:s konvertering av fordringar till eget kapital. Konverteringen kommer att ske till en kurs om 0,83 kr/aktie vilket är en premie om ca 25 % mot nuvarande aktiekurs. Konverteringen kommer vidare kraftigt förbättra SENS skuldsättningsgrad och soliditet. MLT kommer att konvertera fordringar till ett värde av 37 500 000 kr, vilket motsvarar 45 180 723 aktier. Vidare kommer JN Geoenergi att konvertera fordringar om 2 000 000 kr vilket motsvarar 2 409 639 aktier.

I transaktionen värderas PHS till ca 80 MSEK, vilket motsvarar 96 385 542 aktier till kursen 0,83 kr. Efter genomförd affär kommer det totalt att finnas 193 278 328 aktier, där de tidigare ägarna i SENS respektive PHS kommer att äga ca 50 % var av bolaget. Budet kommer att villkoras av 90 % acceptensgrad från PHS ägare.

Förutsatt stämmans godkännande beräknas affären kunna slutföras innan halvårsskiftet 2021

Kort om PHS

PHS (https://www.pumpedhydro.se/) som grundades 2017 och har sitt säte i Nässjö består idag av 3 fastanställda och 3 konsulter, i övrigt tas projektrelevant personal in i respektive projekt. Bolaget har fram till idag varit i en startup, men ser tack vare sin pilot på Åland en kraftig expansion framför sig. PHS tillför en kassa om 7 MSEK till det sammanslagna bolaget och är idag skuldfritt.

2020 omsatte PHS 0 kr och redovisade ett resultat om -2 578 000 kr, motsvarande siffra för 2019 var 50 000 kr och -2 420 000 kr. Medeltal heltidsanställda 2020 var 3 personer, motsvarande siffra för 2019 var 2 personer.

För mer information, vänligen kontakta:

Calle Wellenius, Koncernchef Sustainable Energy Solutions Sweden

0704 184 020

calle.wellenius@sens.se

Otto Werneskog, VD Pumped Hydro Storage

0706 280 193

otto@pumpedhydro.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic SME (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 klockan 18:15. 

Prenumerera

Dokument & länkar