Publicering av årsredovisning för 2021 och revidering av publicerad bokslutskommuniké

Report this content

Sustainion Group AB offentliggör idag årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Jämfört med tidigare kommunicerat resultat i bokslutskommunikén, redovisar Sustainion en förändring av resultatet. Förändringen avser en omvärdering av villkorad tilläggsköpeskilling avseende EHC Teknik. Omvärderingen är relaterad till slutreglering av den villkorade tilläggsköpeskillingen där utfallet som låg till grund för beräkningen avvek från bedömningen vid den senaste omvärderingen. Förändringen har en negativ inverkan på koncernens totalresultat och uppgår till 817 TSEK. Med anledning av ovan korrigeras EBITDA för 2021 från 11 511 KSEK till 10 694 KSEK.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se