Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM och aktien återförs till Spotlights ordinarie lista

Report this content

Styrelsen för Sustainion Group AB (publ) (”Sustainion” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 mars 2021, beslutat om företrädesemission om högst 10 079 644 stamaktier. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 11,6 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att ge Bolaget större handlingsutrymme i samband med framtida företagsförvärv samt för investeringar inom de befintliga dotterbolagen. Företrädesemissionen omfattas till 100% av vederlagsfria garantiåtaganden från en grupp befintliga ägare. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 6,9 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Spotlight Stockmarket har även meddelat att Bolagets omlistning, med anledning av de två senaste förvärven, godkänts och Bolagets aktier återförs till ordinarie lista.

Bakgrund och motiv
Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen består idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Styrelsen för Sustainion har fastlagt ett långsiktigt tillväxtmål om 10–25 % årlig organisk tillväxt genom ökad försäljning, breddat produktutbud och utveckling av verksamheterna i de befintliga rörelsedrivande dotterbolagen. Därtill förväntas tillväxt även komma att ske via tilläggsförvärv för att dels komplettera befintliga verksamheter men även förvärv inom nya verksamhets- och teknikområden, och då alltid inom en tydlig hållbar makrotrend.

I slutet av 2020 förvärvas EHC Intressenter AB och EnviroClean Sweden AB, Sustainions två dotterbolag verksamma inom miljöteknik. Bolaget har identifierat Miljöteknik som en intressant och växande marknad, inte minst med anledning av den ökade regleringen inom fordonsindustrin. Sustainions helårsomsättning (proforma) för 2020 uppgår till 57 MSEK, med ett EBIT-resultat om 2,5 MSEK.

Sedan förvärven av EHC Intressenter AB och EnviroClean Sweden AB har Sustainion genomgått en sedvanlig omlistningsprocess hos Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market har meddelat att Bolaget fortsatt är godkänt för notering och som en konsekvens därav flyttas från observationslistan till ordinarie lista.

I syfte att ge Bolaget större handlingsutrymme och snabbhet i samband med framtida företagsförvärv och möjliggöra en fortsatt expansion i linje med Bolagets strategi har styrelsen beslutat att genomföra föreliggande emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 11,6 MSEK före emissionskostnader. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 6,9 MSEK.

Med genomförda förvärv så ligger Sustainion helt rätt positionerat för framtiden. Vårt mål är att hitta fler bolag och teknologier som bidrar till en mer säker och hållbar framtid, och genom dessa växa in på så många marknader som möjligt. Vi är ett erfaret och dedikerat team, både i den operativa verksamheten och på styrelsenivå, som ser en stor efterfrågan på smartare och mer hållbara lösningar. Nu arbetar vi aktivt med att utveckla och bygga Sustainion till en ledande aktör inom hållbarhetsteknologier och med förestående emission skapas förutsättningar för att kunna agera snabbt då rätt möjlighet dyker upp”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

Villkor för nyemissionen
Styrelsen beslutade den 31 mars 2021, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 23 mars 2021, om en företrädesemission om högst 10 079 644 stamaktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs tolv (12) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Emissionskursen uppgår till 1,15 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas till 100 % av garantiåtaganden från AB Krösamaja, Jovitech Invest AB, Fore C Investment Holding AB och P&P Utveckling AB. Garantiåtagandena är vederlagsfria vilket innebär att de inte medför någon kostnad för bolaget. Åtagandena är inte säkerställda genom exempelvis bankgarantier eller pantsättningar.

De som på avstämningsdagen den 12 april 2021 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Övertilldelningsoption
För att täcka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Styrelsen åtagit sig att emittera ytterligare högst 6 000 000 nya aktier motsvarande 6,9 MSEK genom en riktad nyemission, med samma villkor som Företrädesemissionen men med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Priset för aktier i Övertilldelningsoptionen kommer att vara detsamma som Erbjudandepriset det vill säga 1,15 SEK per aktie.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 12 april 2021
  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 8 april 2021
  • Första dag med handel i aktie exklusive teckningsrätt är den 9 april 2021
  • Teckningsperiod 14-28 april 2021
  • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 28 april 2021
  • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period, 14-28 april
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 14-23 april 2021

Handel med BTA kommer att ske från och med den 14 april 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten på maj 2021.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Varje utställd aktie har ett kvotvärde om 0,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen innebär att högst 10 079 644 aktier kan komma att emitteras. Aktiekapitalet, vid full teckning i Företrädesemissionen, kommer att öka med högst 5 039 822,00 SEK från 60 477 866,50 SEK till högst 65 517 688,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 7,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kan vidare, vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen, komma att öka med högst 3 000 000 SEK, från 65 517 688,50 SEK till högst 68 517 688,50 SEK, vilket motsvarar en utspädning om ytterligare 4,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsmemorandum
Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.sustainion.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com innan teckningsperioden startar.

Rådgivare
Sustainion har anlitat Partner Fondkommission som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och Vinge har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

För ytterligare information:

Brodde Wetter
Koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Magnus Greko
Styrelseordförande
Sustainion Group AB
070-558 45 91
magnus.greko@opus.se

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021.

Kort om Sustainion Group (f.d. Vindico Group):
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Prenumerera

Dokument & länkar