Sustainion Group AB: Kommuniké extra bolagsstämma 2021-03-23

Report this content

Enligt kallelse publicerad den 9 mars 2021 i Dagens Industri och i Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den extra bolagsstämman i Sustainion Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 23 mars 2021.

Vid den extra bolagsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes den extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 30 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 15 000 000 kr.

Vid stämman var ca 79 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 23 mars 2021

Styrelsen

För ytterligare information:

Brodde Wetter
Koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Magnus Greko
Styrelseordförande
Sustainion Group AB
070-558 45 91
magnus.greko@opus.se

Kort om Sustainion Group (f.d. Vindico Group):
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Prenumerera

Dokument & länkar