Halverade utsläpp med klimatsmart betongbyggande redan med dagens teknik

Report this content

Det går att bygga flerbostadshus i betong med betydligt lägre koldioxidutsläpp än idag. Det visar en studie som genomförts av Sveafastigheter i samarbete med bland andra Reflex Arkitekter, WSP och RISE. Utsläppen från stommen och grunden kunde i projektet minskas med 52 procent, med metoder som finns tillgängliga idag.

Betong orsakar stora utsläpp av växthusgaser vid husbyggen. Samtidigt behöver bostadsbyggandet öka. Bygg- och fastighetsbranschen står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, där behovet av att minska klimatpåverkan från betong är stort.

- Även om det sker spännande projekt för att skapa nya sorters betong med lägre utsläpp måste vi som skapar hus arbeta med de möjligheter vi har idag, säger Alessandro Ripellino, vid Reflex arkitekter, som är en av dem som står bakom studien. Att vi kan visa att det går att halvera klimatpåverkan är ett stort steg framåt. Särskilt som det sker med de material och metoder som finns tillgängliga redan idag.

I studien undersöks om bostadskvarteret Neptun i Västerås, som färdigställdes 2018, skulle kunna byggas idag med samma förutsättningar fast med hälften så stort klimatavtryck. Specifikt granskas stommen och grunden, eftersom detta står för en stor del av klimatavtrycket vid byggnation. Kvarteret Neptun är Sveriges första flerbostadshus med plusenergistandard, och uppnår kraven för Miljöbyggnad Guld.

- Detta visar på vikten av att i upphandling ställa krav på mer klimatsmart betong och att betongproducenter redovisar klimatpåverkan kopplat till deras produkter, något vi på Sveafastigheter ställer krav på i allt större utsträckning, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef, Sveafastigheter.

I studien har optimeringar gjorts i alla delar av stommen och grunden, och förändringarna kan delas in i klimatsmartare materialval och en optimerad konstruktion. Av de 52 procent som klimatutsläppen har kunnat minskas med har 41 procent kommit från klimatsmartare material och 11 procent från en optimering av konstruktionen.

- Att mäta och transparent visa klimatavtrycket är en viktig del för branschens omställning, säger Lars Gärde. Med start 2020 har vi på Sveafastigheter fört bok över alla våra byggen vad gäller de största koldioxidutsläppen där vi tittat på transporter, avfall och material. Ett omfattande och nödvändigt arbete för att få överblick var vi ska lägga vårt fokus för att år för år minska vårt koldioxidutsläpp.

- Bostadsbyggandet har kommit en lång väg när det gäller energiförbrukning under driftsfasen, när hus används. Men det har inte arbetats lika mycket med att få ner klimatavtrycket vid uppförande av hus, säger Alessandro Ripellino. En viktig slutsats som vi ser är att beslutsfattare inte behöver vara rädda att ställa klimatkrav redan idag. Det behöver inte nödvändigtvis påverka varken de ekonomiska ramarna eller gestaltningen negativt.

En stor del av klimatutsläppen från betong kommer från cementen i betong, som används som bindemedel. Klimatavtrycket påverkas bland annat av den energi som går åt till att skapa cement. Det finns även betong där cementen blandas ut med andra bindemedel. Annat som påverkar materialets klimatavtryck är armeringsstålet samt transporter. För att optimera konstruktionen har bland annat grundläggningen och dimensionering av väggar setts över.

- Ibland blir diskussionen kring att bygga klimatsmart lite förenklad, säger Alessandro Ripellino. Det kan hända att man exempelvis gärna förordar trä som byggmaterial av klimatskäl. Trä har absolut bra användningsområden men mycket kommer att fortsätta byggas i betong, så det är mycket viktigt att även betongbyggande blir bättre klimatmässigt.

- Branschen behöver kraftfullt ställa om. Med studien av Neptun visar vi att det redan idag finns tekniker och metoder vi kan använda för att minska klimatavtrycket från vår verksamhet i hela kedjan, säger Lars Gärde.
 

Åtgärder som kan göras redan idag för att minska utsläpp från byggande med betong: 

  • Ställ krav på mer klimatsmarta material och transporter vid upphandling.
  • Stommens klimatutsläpp och utformning behöver verifieras i tidigt skede för att optimering av konstruktioner ska leda till stora minskningar av klimatutsläpp. 
  • Minska antal parkeringsplatser och tillhandahåll el-bilpool och cykelpool. Särskilt garage som byggs under hus påverkar klimatutsläpp vid byggandet. 
  • Använd existerande BIM-verktyg för att ta fram nyckeltal för klimatutsläpp 
  • Kommuner kan ge bostadsproducenter starkare incitament för minskade klimatutsläpp genom att exempelvis flerbostadshus med låg klimatpåverkan premieras vid kommunala markanvisningar. 

Fakta om projektet:

  • Kvarteret Neptun är Sveriges första stora plusenergihus och uppfördes åren 2016–2018 av Sveafastigheter Bostad. Projektet är ritat av Ripellino Arkitekter (Reflex) och WSP har varit tekniska konsulter. Projektet är genomfört som en totalentreprenad av H2 Entreprenad. Kvarteret innehåller 121 hyreslägenheter i blandade storlekar och är beläget på Öster Mälarstrand i Västerås.
  • Studien av hur kvarteret skulle ha kunnat byggas med lägre klimatutsläpp har fått stöd av Boverket.
  • I rapporten från studien ges ett förslag på en process som kan användas i arbetet med att sänka klimatutsläpp vid bostadsbyggande.

Om Sveafastigheter

I nära dialog med kommuner utvecklar och förvaltar Sveafastigheter energieffektiva och socialt hållbara hyresfastigheter. Sveafastigheters projekt kännetecknas av innovativa och platsanpassade lösningar. Exempel är Neptun, Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik, mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala med P-Tal: 0 och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik och gemensamhetstänk. www.sveafastigheter.se

Om Reflex Arkitekter

Reflex Arkitekter skapar hållbar och smart arkitektur för komplexa projekt inom stadsbyggnad, byggnad och inredning. Många projekt löper över flera år och engagerar ett stort antal arkitekter. Men vid sidan av de komplexa projekten för de stora byggherrarna finns också uppdragen att skapa unika koncept och miljöer för mindre aktörer. Vi har ett 70-tal medarbetare och finns i Stockholm med filialkontor i Göteborg och är verksamma i hela landet. Reflex Arkitekter består av varumärkena Reflex, Reform och Ripellino Arkitekter. www.reflexark.se

Lars Gärde

Affärsutvecklingschef, Sveafastigheter

lars.garde@sveafastigheter.se

0703 337 182

 

Alessandro Ripellino

Arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter

08 408 05 901

alessandro.ripellino@reflexark.se

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter utvecklar bostäder och samhällsfastigheter, förvärvar hyresfastigheter och har egen förvaltning. Sveafastigheter har färdigställt flera bostäder med ledande hållbarhetslösningar, bland annat Neptun som är Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik, mobilitetshuset Cykelkungen i Uppsala med P-Tal: 0 och trygghetsboendet Hydran i Västerås, som genomsyras av plusenergiteknik och gemensamhetstänk. Sedan våren 2020 utvecklar Sveafastigheter också nya skolor och läromiljöer. Sveafastigheter äger eller utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i Helsingborg, Landskrona, Kalmar, Växjö, Flen, Västerås, Nacka, Haninge, Stockholm, Enköping, Västerås, Vallentuna och Vaxholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar