Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 [REMOVED GRAPHICS] Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 3.287 miljoner kronor (3.089), vilket var 6 % bättre än motsvarande period föregående år. Korrigerat för valutakursförändringar och förvärv var orderingången för årets första nio månader i nivå med motsvarande period 1999. Marknadsutsikterna inom gruvindustrin uppvisar fortsatt återhämtning i jämförelse med den svaga utvecklingen 1999, även om uppköp och konsolidering inom den globala gruvsektorn i viss omfattning innebär att större investeringsprojekt senareläggs. Inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa ligger efterfrågan alltjämt kvar på en relativt hög nivå. Även i Nordamerika ligger efterfrågan för närvarande kvar på en hög nivå, med undantag för anläggningsmaskiner i USA där efterfrågan nu uppvisar en vikande trend. Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -86 miljoner kronor (91). Den svaga resultatuvecklingen under tredje kvartalet är en följd av en lägre bruttomarginal, delvis på grund av nedskrivningar som belastat bruttomarginalen i perioden, en fortsatt för hög kostnadsnivå i relation till omsättningen, engångskostnader relaterade till omstruktureringsprogrammet samt i viss utsträckning den pågående processen avseende Metsos erbjudande. Åtgärderna inom ramen för det pågående omstruktureringsprogrammet är inte tillräckliga för att uppnå en tillfredsställande lönsamhet i koncernen. Detta i kombination med den relativt svaga organiska volymutvecklingen har lett till att planläggning initierats i syfte att utarbeta ett omfattande åtgärdsprogram, som skall bryta den negativa trenden och därmed skapa en god lönsamhet i Svedala. Resultatet efter finansnetto för år 2000 kommer att bli betydligt lägre än föregående år. Malmö den 26 oktober 2000 Alf Göransson Verkställande direktör METSOS BUD PÅ SVEDALA Den 18 september tillkännagav Metso Corporation att de förlänger det offentliga erbjudandet till aktieägare och innehavare av konvertibler som lämnades den 21 juni i år och som finns beskrivet i Svedalas förra delårsrapport. Anmälningsperioden är nu utsträckt till den 30 november 2000. Anledningen till Metsos beslut att förlänga budet är att berörda konkurrensmyndigheter erfordrar ytterligare information för att kunna fatta ett beslut i ärendet. Metso förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga anmälningstiden. ORDERINGÅNG [REMOVED GRAPHICS] Tredje kvartalet Orderingången uppgick till 3.287 miljoner kronor (3.089), en förbättring med 6 % i jämförelse med motsvarande period i fjol. Korrigerat för valutakursförändringar och förvärv var ökningen drygt 1 %. Orderingången för utrustning och projekt var 4 % bättre än under fjolåret medan ökningen för service och delar uppgick till 9 %. I USA har ytterligare en betydande order erhållits avseende utrustning för hantering av bulk material. Ordern som uppgår till 155 miljoner kronor avser en ny komplett kolterminal för Kansas City Power and Lights anläggning i Hawthorn, Missouri. Orderingången på den för Svedala intressanta kinesiska marknaden uppvisar en positiv trend och för att möta den ökande efterfrågan sker för närvarande investeringar i uppförande av en produktionsanläggning såväl som utbyggnad av marknadsorganisationen. Regioner med betydande verksamhet inom gruvindustrin såsom Sydamerika, Kanada, Australien och Sydafrika har utvecklats positivt för Svedalas vidkommande och orderingången har förbättrats i jämförelse med föregående år. Efterfrågan inom bygg- och anläggningsindustri är fortsatt god även om försäljningen av ny utrustning avmattats på vissa håll. I Nordamerika noteras en vikande trend vad gäller anläggningsmaskiner. Även delar av Europa, främst Storbritannien, Skandinavien och Tyskland uppvisar en lägre orderingång främst avseende utrustning. Här har emellertid företagets försäljning av kranar haft stor påverkan, en ren handelsverksamhet med import från Japan där den starka yenen försvårar försäljningen i Europa. Inom produktområde Rock Handling har vissa kunder intagit en avvaktande inställning vad gäller orderläggning på utrustning under det tredje kvartalet. Denna avvaktan kan kopplas till det bud som Svedala är föremål för sedan juni månad. De första nio månaderna Sammantaget blev orderingången 10.239 miljoner kronor (9.830) d.v.s 4 % bättre än 1999. Förvärvade bolag står för 1 % av ökningen medan valutakursförändringar utgör 2 %. Den förbättrade orderingången under niomånadersperioden utgörs i huvudsak av service och delar. FAKTURERING [REMOVED GRAPHICS] Tredje kvartalet Faktureringen uppgick under tredje kvartalet till 3.425 miljoner kronor (3.378). Cirka 200 miljoner kronor har tillkommit genom valutakursförändringar och förvärv. Faktureringen av service och delar uppgick till 1.593 miljoner kronor (1.563) vilket motsvarar 47 % av den totala faktureringen. Utrustning och projekt motsvarade under perioden 1.832 miljoner kronor (1.815). Sydamerika och Stillahavsasien uppvisade en kraftig ökning medan Europa hade en lägre fakturering än ifjol. I Afrika och Mellanöstern minskade faktureringen jämfört med föregående år på grund av en lägre upparbetningstakt av Iran-projekten. De första nio månaderna Den totala faktureringen uppgick till 10.390 miljoner kronor (10.068), 3 % bättre än föregående år. Effekten av valutakursförändringar och förvärv var 4 %. Faktureringen av service och delar uppgick till 4.752 miljoner kronor (4.453), en ökning med 7 %. För utrustning och projekt var faktureringen 5.638 miljoner kronor (5.615), d.v.s på samma nivå som under föregående år. [REMOVED GRAPHICS] RESULTAT Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till -3 miljoner kronor (161). Rörelseresultatet från försäljningen av service och delar var 124 miljoner kronor (184) med en rörelsemarginal på 8 % (12). Korrigerat för gjorda nedskrivningar var rörelsemarginalen för service och delar 10 % i tredje kvartalet. Utrustning och projekt visade en förlust uppgående till -89 miljoner kronor (20). Det negativa resultatet i perioden beror bland annat på att fasta kostnader är för höga i förhållande till nuvarande faktureringsnivå. Vidare har resultatet i perioden belastats med garantikostnader, nedskrivning av lager samt kundförluster, totalt 67 miljoner kronor, som huvudsakligen har uppstått i USA och Europa. Omstruktureringskostnaderna var för perioden 37 miljoner kronor (20). Upparbetningen och därmed resultatavräkningen av Iran-projekten ligger på en lägre nivå än vad som gällde under fjolåret, vilket också påverkar resultatjämförelsen negativt för kvartalet. Finansnettot blev i tredje kvartalet -83 miljoner kronor (-70). Resultatet efter finansnetto uppgick till -86 miljoner kronor att jämföra med 91 miljoner kronor i fjol. [REMOVED GRAPHICS] De första nio månaderna Rörelseresultatet uppgick till 314 miljoner kronor för årets första nio månader (513). Rörelseresultatet från försäljning av service och delar blev 468 miljoner kronor (517) med rörelsemarginalen 10 % (12), korrigerat för nedskrivningar gjorda i tredje kvartalet 11 %. Utrustning och projekt stod för ett rörelseresultat uppgående till 4 miljoner kronor (94). Dollarn har förstärkts ytterligare vilket totalt sett är fördelaktigt för Svedalas resultat framförallt på längre sikt. Tidigare gjorda terminssäkringar till lägre USD-kurser motverkar för närvarande dessa positiva effekter. [REMOVED GRAPHICS] Rationaliseringsprogrammen, som introducerades under fjolåret, har hittills under året belastat resultatet med 133 miljoner kronor i engångskostnader. Personalminskningen sedan programmen påbörjades uppgår till cirka 1.100 personer, varav 400 personer i år. Normala kostnadsökningar, lägre bruttomarginal, marknadsinvesteringar samt kostnader som uppstått på grund av erbjudandet från Metso har motverkat effekten av rationaliseringsprogrammen. Effekten på rörelseresultatet är inte tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande lönsamhet, varför beslut har fattats om att utarbeta ett nytt och heltäckande åtgärdsprogram. Under andra kvartalet har 86 miljoner kronor av återbetalningarna från SPP intäktsförts vilket inneburit en positiv effekt på rörelseresultatet. Svedala kommer att erhålla kontant betalning av hela beloppet under innevarande år. [REMOVED GRAPHICS] Resultatet efter finansnetto uppgick till 77 miljoner kronor (420). Finansnettot blev -237 miljoner kronor (-93). I fjolårets finansnetto ingick en positiv valutakursdifferens av engångskaraktär uppgående till 104 miljoner kronor. För de första nio månaderna 2000 uppgick resultatet efter skatt till 27 miljoner kronor vilket innebär 0,60 kronor per aktie att jämföra med 318 miljoner kronor och 6,60 kronor per aktie under motsvarande period föregående år. För den senaste tolvmånadersperioden blev vinsten per aktie 5,90 kronor. FÖRVÄRV Under första kvartalet förvärvades samtliga aktier i det tidigare delägda företaget Mukand-McNally Wellman Ltd i Indien. Företaget som är verksamt inom området för bulkhantering har en årsomsättning på drygt 30 miljoner kronor och sysselsätter cirka 40 personer. Under andra kvartalet förvärvades Strachan & Henshaws division för bulk- och materialhanteringsutrustning. Den förvärvade verksamheten har 45 anställda och en årsomsättning motsvarande cirka 180 miljoner kronor. INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Koncernens investeringar i anläggningar exklusive befintliga anläggningar i förvärvade bolag uppgick till 369 miljoner kronor under årets första nio månader (324). Avskrivningarna uppgick till 338 miljoner under samma period (296). FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE Kassaflödet före investeringar uppgick till -32 miljoner kronor under årets första nio månader (463). Nettoupplåningen uppgick vid slutet av tredje kvartalet till 5.249 miljoner kronor, en ökning med 897 miljoner kronor sedan årets början, till följd av ett ökat rörelsekapital. De viktigaste orsakerna till det ökade rörelsekapitalet är upparbetningen av större projekt samt att dollarn har förstärkts kraftigt mot den svenska kronan. Det kommande åtgärdsprogrammet inrymmer aktiviteter för att reducera rörelsekapitalet. PERSONAL Antalet anställda i koncernen uppgick till drygt 10.500 per den 30 september 2000. Exklusive förvärv har personalstyrkan minskat med cirka 400 personer sedan årsskiftet. ORDERINGÅNG OCH RESULTAT PER REGION [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Siffrorna i denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer Bokslutskommuniké för 2000 lämnas den 15 februari 2001 Årsredovisningen för 2000 distribueras i början av mars 2001 Bolagsstämma äger rum den 3 april 2001 Svedala Industri AB (publ), Informationsavdelningen, Box 4004, 203 11 Malmö Tel 040-24 58 00. Fax 040-24 58 78 www.svedala.com 5 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001025BIT01420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001025BIT01420/bit0002.PDF

Dokument & länkar