Kommuniké Årstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Report this content

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid stämman var 59 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och 1,00 kr i november 2018, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 26 april och 8 november vilket innebär utbetalning beräknas ske 2 maj och 13 november 2018.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam hade avböjt omval.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman avslutades med att ordföranden tackade avgående styrelseledamot Anders Ilstam för hans insatser för bolaget.

Dalstorp den 26 april 2018

Styrelsen 

För mer information kontakta VD Sofia Axelsson på telefon 0321 - 53 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 11.00 (CET).

Svedbergskoncernen är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet såsom möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Försäljningen sker  under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Produkterna säljs både till konsument- och projektmarknaden.
Över 75 procent av produkterna tillverkas i egna fabriker i Dalstorp och Laholm vilket ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar