Svefa genomför marknadsvärdering av SCAs fastighetsinnehav i Sverige

Report this content

Svefa har under hösten 2019 haft uppdraget att genomföra marknadsvärdering av SCAs fastighetsinnehav i Sverige. Uppdraget är en del i SCAs pågående övergång till en transaktionsbaserad metod för värdering av fastighetsinnehavet.

Svefas uppdrag har bestått i att utifrån information om SCAs fastighetsinnehav, skogstillstånd och planerat framtida brukande av skogarna samt intäktsflöden från andra tillgångsslag bedöma marknadsvärdet med stöd av ortsprismaterial och kassaflödesanalyser. Uppdraget har genomförts i linje med aktuella redovisningsprinciper. Principerna innebär att skogsmarkens värde fördelas på värde av dels marktillgången (IAS 16) och dels på biologisk tillgång (IAS 41).

SCA meddelade i samband med presentationen av rapporten för tredje kvartalet 2019 att bolaget avser att förändra metoden för bedömning av redovisat värde. SCA indikerade samtidigt att effekten i sådana fall utifrån nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata kan komma att bli att skogsmarkens bokförda marknadsvärde skrivs upp från 34 miljarder SEK till ett bedömt marknadsvärde i intervallet 63 till 67 miljarder SEK.

”Att Svefa fått förtroendet att genomföra marknadsvärderingsuppdraget av SCAs fastighetsinnehav ser vi som en bekräftelse på att Svefa är marknadsledande inom värdering av komplexa och stora skogsfastighetsbestånd. Vi ser att utvecklingen inom och intresset för skogssektorn innebär att fler kommer att efterfråga korrekta värderingar med hög integritet” säger Mikael Lundström, VD Svefa.

För ytterligare information kring SCAs planerade ändring av redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav hänvisar vi till SCAs Delårsrapport Q3 2019.

För mer information och kommentarer

Niklas Lundberg, Projektledare, Skog & Lantbruk, tel: 010-603 86 80
niklas.lundberg@svefa.se

Mikael Lundström, VD, tel: 010-603 86 00
mikael.lundstrom@svefa.se

Johan Hopstadius, Press, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning samt transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 200 medarbetare fördelade på 18 kontor i landet och omsätter årligen 300 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Prenumerera

Media

Media