Både ris och ros från Svensk Betong gällande regeringens budgetproposition!

Regeringens budgetproposition för 2017 tar upp att antal områden som berör den svenska betongnäringen.
-Jag tycker det finns ett antal bra och intressanta förslag i budgetproposition kopplat till den svenska betongbranschen, säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong och fortsätter:
.Generellt kan jag säga att det är positivt för betongbranschen att regeringen vill se fortsatta satsningar på ett hållbart och långsiktigt byggande i Sverige. Det är också bra att man önskar prioritera upprustning och utbyggnad av infrastrukturen i form av broar, järnvägar och vägar. Det som möjligen bekymrar är att många av satsningarna ligger väldigt långt fram i tiden.

Malin Löfsjögård tycker att det är positivt att regeringen sätter fokus på livscykelperspektivet och långsiktigt hållbara byggnadsverk och att potentialen till sänkt klimatpåverkan från byggprocessen lyfts fram. Dock saknas ett helhetsgrepp från regeringens sida.

-Menar regeringen allvar med långsiktigt hållbara byggnadsverk anser vi att regeringen bör ta ett helhetsgrepp där förutom klimatutsläpp också kvalitet och robusthet över tid finns med samt betydelsen av livslängd, säger Malin Löfsjögård.

Regeringen vill också förbättra kunskapsläget vad gäller en byggnads klimatpåverkan ur livscykelperspektiv.

-Det tycker vi är bra, men vi önskar en bättre dialog mellan regeringen och branschens aktörer för att säkerställa att regeringen har aktuell kunskap och information om den utveckling som nu sker i byggmaterialbranschen. Inte minst inom cement och betongbranschen sker en stor utveckling med kraftigt reducerade klimatutsläpp, säger Malin Löfsjögård.

I budgetpropositionen står det också att regeringen avser att skapa ett informations- centrum för hållbart byggande med fokus på energieffektivisering. Centret ska bidra till en ökad energieffektivisering och uppfyllandet av direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet.

-Ökad information tycker vi också är bra, även om mycket gjorts inom området så behöver det fortsatt att arbetas med energieffektivisering både inom nybyggnad och i det befintliga bostadsbeståndet, säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betong ser mycket positiv till att regeringen ökar anslagen för forskning i syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Det innebär bland annat att forskning kring digitalisering och ett hållbart samhällsbyggande kommer att få ökade resurser.

-Ett samlat grepp via IQ Samhällsbyggnad att gemensamt föreslå och driva på forskningsbehovet inom samhällsbyggnadssektorn har gett resultat vilket är glädjande vilket nu ger stora möjligheter att komma vidare inom prioriterade områden för branschen, säger Malin Löfsjögård.

Betongbranschen sysselsätter idag cirka 6 500 personer och omsätter cirka 22 miljarder kronor per år i Sverige.

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det behöver fortsatt att arbetas med energieffektivisering både inom nybyggnad och i det befintliga bostadsbeståndet
Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.