Fortsatt ökad betongproduktion i Sverige!

Svensk Betongs Betongindikator för sommarmånaderna juni, juli och augusti visar att den totala betongproduktionen i landet växer kraftigt, vilket bekräftar den ökning av betongproduktionen som sågs under våren. Sommaren har som vanligt inneburit en viss nedgång jämfört med närmast föregående månader under året, men den trendmässiga ökning av betongsproduktionen som setts sedan hösten förra året fortsätter och har förstärkts ytterligare över sommaren. Sammanlagt under de tre sommarmånaderna var den uppskattade produktionen 26 % högre än samma period föregående år. I genomsnitt producerades under sommaren 2016 (juni - augusti) 477 000 kubikmeter betong per månad i Sverige.

Betongproduktionen i Sverige inom kategorin Hus ökade med drygt 36 procent under sommaren jämfört med motsvarande månader 2015.

- Betongindikatorn för sommarmånaderna visar på en fortsatt mycket positiv ökning av betongproduktionen inom kategori Hus jämfört med samma period i fjol. Vilket bekräftar den utveckling som vi såg av betongproduktionen under årets första fem månader. Resultatet är inte förvånande när vi ser statistik från SCB om nybyggnad av bostäder med en kraftig ökning av framför allt påbörjade lägenheter i flerbostadshus för första halvåret säger Malin Löfsjögård, VD för Svensk Betong.

Sedan januari till och med augusti i år producerades drygt 2,7 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus. Denna kategori omfattar betong som används för att bygga hus, kontor, lokaler och arenor. Mycket talar för att trenden kommer att hålla i sig med en fortsatt hög efterfrågan på betong inom framförallt bostadsbyggandet framöver.

- Betongbranschen och våra medlemsföretag känner en fortsatt stor efterfrågan på betong och det hänger förstås samman med att det råder stor brist på bostäder i stora delar av Sverige samt pågående renovering av bostäder som ingår i miljonprogrammet, säger Malin Löfsjögård och fortsätter.

- Betong är ett fantastiskt material med lång livslängd, kräver lite underhåll, tål fukt och brinner inte. Det vi bygger idag måste också klara framtidens klimat med klimatförändringar, klimatförändringar som med all sannolikhet kommer att påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos de så kallade klimatskalen.

När det gäller mängden produktion av betong som används till infrastruktur ses en svag minskning under sommarmånaderna med totalt cirka två procent jämfört med samma period föregegående år. Men produktionen varierar över månaderna. För juli ökade produktionen med sju procent för att under juni och augusti backa med två respektive nio procent. Totalt har cirka 770 000 kubikmeter betong producerats inom kategori Infrastruktur sedan årsskiftet. I kategori Infrastruktur ingår förutom anläggningsbyggande även betong till gruvverksamhet och byggande av vindkraftverk.

- Vi ser att kategori Infrastruktur visar på ett fortsatt varierat resultat även under sommarmånaderna. Kategorin påverkas bland annat i hög grad av investeringstakten i nationella infrastrukturprojekt samt var i produktionskedjan projekten befinner sig, säger Malin Löfsjögård och fortsätter.

- Men det förväntas bli en viss ökning av infrastrukturbyggande de kommande åren bland annat beroende på ökade offentliga satsningar på infrastruktur som regeringen lade fram i sin budgetproposition. Det är även aviserat en infrastrukturproposition under hösten som blir intressant att följa avseende satsningar kommande år.

Betongbranschen sysselsätter idag cirka 6500 personer och omsätter cirka 22 miljarder kronor per år i Sverige.

Om Betongindikatorn

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta och redovisa hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus jämfört med föregående år samt uppskattad totalt betongproduktion i Sverige. Syftet är att se om branschen går upp eller ned och därtill om det går starkt upp eller ned samt om det skiljer mellan kategorierna.

Betongindikatorn bygger på dagsfärska uppgifter lämnade av medlemsföretagen i Svensk Betong, en branschorganisation som representerar både företag som tillverkar betong och företag som tillverkar betongprodukter. Svensk Betongs 60-tal medlemsföretag finns på ett stort antal orter från norr till söder i landet.

* Uppskattad total betongproduktion per månad i Sverige. Diagram och tabeller bygger på månadsvis inrapporterad fakta från Svensk Betongs medlemsföretag, som har skalats upp för att motsvara total produktion i Sverige. Diagram och tabeller uppdateras kontinuerligt efter senaste data. Fördelningen på kategorierna Hus och Infrastruktur baseras på fördelningen hos Svensk Betongs medlemsföretag. Trendlinjen i diagrammet är utjämnad för att bättre beskriva den långsiktiga trenden i betongproduktionen.  

Malin Löfsjögård, vd,Svensk Betong
Tel nr: 076-128 75 17
E-post: malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Betongbranschen och våra medlemsföretag känner en fortsatt stor efterfrågan på betong och det hänger förstås samman med att det råder stor brist på bostäder i stora delar av Sverige samt pågående renovering av bostäder som ingår i miljonprogrammet.
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong.