Stockholms stads konstgräsrekommendation på remiss – allvarliga faktafel och undermåliga skötselkrav

Report this content

Idag har Svensk Däckåtervinning lämnat sitt remissyttrande avseende Stockholms Stads rekommendation för konstgräsplaner. Rekommendationen innehåller allvarliga faktafel, saknar viktiga perspektiv och har fokus på materialval istället för skötsel. Genom korrekt skötsel kan granulatspill till naturen nästan helt elimineras vilket Stockholm stad har missat. 

Stockholms stads rekommendation för konstgräsplaner har varit ute på remiss och Svensk Däckåtervinning har idag lämnat sitt remissyttrande. Rekommendationen saknar flera viktiga perspektiv såsom krav på funktionalitet, miljö- och hälsomässig helhetssyn, beskrivning av alternativ med mera. Rekommendationen har helt fokuserat på materialfrågor trots att nyttjande och skötsel har i särklass störst påverkan på miljön. Genom korrekt skötsel kan granulatspill till naturen praktiskt taget elimineras.

Rekommendationen är också behäftad med ett mycket stort antal felaktigheter i urval och referenser till tillgänglig kunskap och forskning. Den bygger även på kemiska analyser som går rakt emot de regelverk och riktlinjer som rekommendationen ger sken av att luta sig emot. De hälsomässigt säkra och miljömässigt bästa lösningarna som bygger på infyllnad av återvunnet däckgranulat straffas ut av rekommendationen utan sakliga skäl och med vilseledande resonemang. Detta material sparar både betydande mängder koldioxid men även cirka 1 miljon kronor per plan jämfört med andra infyllnadsalternativ.

– Istället för att ta ansvar för att skötseln av konstgräsplanerna inte ger upphov till spridning av mikroplaster, fokuserar Stockholms stad på valet av material där man dessutom utgår från felaktiga analyser. Konsekvensen blir att kommunen börjat experimentera med nya material som är mindre säkra för spelarna, dyrare och har större miljöpåverkan än återvunnet däckgummi, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning och fortsätter:

– Stockholm borde ta chansen att leda vägen mot ökad cirkulär ekonomi genom att anta ett systemperspektiv och se till total resursförbrukning och miljöpåverkan för olika planlösningar. Man borde i samband med detta se till riskbedömningar istället för att diskvalificera säkra material utifrån påstådda osäkerheter avseende innehåll. Både nyuttag av tekniska material och biologisk rovdrift måste minska om vi ska rädda planeten. Det visar inte minst WWF:s senaste rapport om utrotning av djur kopplat till överkonsumtion. Lösningen ligger i att möjliggöra, och inte som Stockholms stad försvåra, materialåtervinning, avslutar Fredrik Ardefors

Svensk Däckåtervinning hemställer att rekommendationen bör dras tillbaka och omarbetas. Svensk Däckåtervinnings hela yttrande återfinns här

 

Om Svensk Däckåtervinning AB
Svensk Däckåtervinning AB (svb) är ett kretsloppsföretag som utan vinst-eller tillväxtintresse sedan 1994 administrerar det lagstadgade producentansvaret för däck. Svensk Däckåtervinning marknadsför eller säljer inte återvunnet däckmaterial, har inget eget intresse i vilka tillämpningar som återvunnet däckmaterial används men verkar däremot för att däckråvaran ska komma till så stor nytta som möjligt för människor och miljö, inom ramen för en cirkulär ekonomi. Svensk Däckåtervinning verkar därför för att kunskapen om återvunnet däckgummi ska öka och att bra tillämpningar för däckråvara ska premieras. Mer information om Svensk Däckåtervinning AB finns på www.sdab.se

 

Kontakt
Fredrik Ardefors, VD
fredrik.ardefors@sdab.se
+46 70 418 25 60

Taggar: