Lundastudenter vann Årets Exjobb 2014

Nu har vinnarna av stipendiet Årets Exjobb utsetts. Erik Bergman och Jonas Persson från Lunds universitet vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap. Stefan Blomqvist och Simon Nyberg från Linköpings universitet vann i kategorin teknik/naturvetenskap.

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Priset, ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

I år gick priset inom området ekonomi/samhällsvetenskap till Erik Bergman och Jonas Persson, för uppsatsen Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun. Arbetet har utförts vid Lunds Universitet, avd. för energi­hus­hållning, Institutionen för energivetenskaper, i samarbete med Kraftringen Energi AB.

Författarna har gjort både en litteraturstudie och en fallstudie. I fallstudien är utgångspunkten att en kund står inför ett val av nytt uppvärmningssystem. Studien visar vilken konsekvens kundens val får på energisystemet. Ur ett miljömässigt perspektiv innebär det att kunden kommer att påverka marginalproduktionen i fjärrvärme- respektive elnätet. Det som jämförs är utsläpp av koldioxidekvivalenter och åtgång av primärenergi per kilowattimme producerad energi.

- Exjobbet är en del av projektet "Fjärrvärmens roll i ett hållbart Lund", som är en del av Energimyndighetens program Uthållig Kommun. Syftet är att få fram ett underlag som ska vara vägledning vid uppvärmningsfrågor med fokus på fjärrvärmens roll i ett uthålligt samhälle. Resultaten och metodiken vi använt är överförbara till andra kommuner och energibolag. På så vis kan hela branschen ha nytta av vårt exjobb, berättar Jonas Persson om sitt och Erik Bergmans arbete..

Ur juryns motivering:
"Ex-jobbet innehåller otroligt bra redovisning av värmepumpens och fjärrvärmens hållbarhet med olika sätt att beräkna resurs- och klimatpåverkan. Mycket välformulerat utifrån ett kundperspektiv. Kan användas av alla fjärrvärmebolag genom att bara ersätta det undersökta bolagets produktion med sin egen."

Priset inom ämnesområdet teknik/naturvetenskap gick till Stefan Blomqvist och Simon Nyberg för deras uppsats Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem. Arbetet har utförts vid Linköpings universitet, i samarbete med Tekniska verken i Linköping.

Läs mer om Årets Exjobb på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Ytterligare upplysningar:

Erik Bergman, 0730-50 94 89

Jonas Persson, 0709-72 73 40

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar