Skärpta energikrav på byggnader får inte avsedd effekt

- Vissa delar av Boverkets förslag om skärpta energikrav leder varken till energieffektivare byggnader eller minskad resursanvändning. Det är beklagligt eftersom det varit regeringens uttalade ambition. Förslaget riskerar tvärtom att göra energianvändningen mindre effektiv och snedvrida konkurrensen ytterligare mellan eldrivna värmepumpar och fjärrvärme, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

I sitt svar på remissen om skärpta energikrav i Boverkets byggregler (BBR) instämmer Svensk Fjärrvärme i regeringens ambitioner att öka energieffektiviteten i samhället, genom att skärpa energikraven i byggreglerna. Men förslaget om en skärpning även för icke-elvärmda byggnader riskerar att få motsatt effekt, eftersom det ytterligare gynnar eldrivna värmepumpar framför fjärrvärme. Detta har varit ett problem ända sedan senaste ändringen 2012. Förslaget om skärpta krav förvärrar problemet.

- Boverket har fått i uppdrag att utreda hur byggreglerna kan bli teknikneutrala till nästa sommar. Att då ge förslag på skärpningar som gynnar ett visst uppvärmningslag ytterligare är uppåt väggarna, tycker Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärme är en gemensam och resurseffektiv lösning för uppvärmning i städer. Fjärrvärmebranschens omställning, som lett till att olja för uppvärmning ersatts med förnybar och återvunnen värme, är den främsta anledningen till att Sverige kunnat nå Kyoto-målen om minskade koldioxidutsläpp. Utbyggnaden har också gett bättre luftkvalitet i städerna. Ofta görs el och värme samtidigt i kraftvärmeverk. Det är energieffektivt och bidrar idag till en stor del förnybar el.

Med dagens byggregler som utgår från "köpt energi" missgynnas fjärrvärme. Det kan leda till ökad resursanvändning och minskad förnybar elproduktion. Minskad fjärrvärme innebär också sämre förutsättningar att använda industriell spillvärme, som istället skulle gå till spillo.  

Svensk Fjärrvärme anser att byggreglerna ska reglera hur mycket energi byggnaden använder, inte hur mycket som köps. När man mäter hur mycket energi som verkligen används, stimuleras utvecklingen mot bättre klimatskal i byggnaderna. Energi­försörjnings­system byts ut flera gånger under en byggnads livstid, därför måste byggreglerna styra själva byggnadens energiprestanda och inte räkna på köpt energi. Byggreglerna ska också vara teknikneutrala mellan olika uppvärmningsalternativ.

I övrigt tillstyrker Svensk Fjärrvärme flera av förslagen i remissen.

Hela remissvaret finns att läsa på http://www.svenskfjarrvarme.se

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar

Snabbfakta

Boverket har skickat ut förslag till skärpta energikrav på remiss. Svensk Fjärrvärmes svar lyfter att förslaget förstärker gynnandet av eldrivna värmepumpar framför fjärrvärme och därför varken leder till energieffektivare byggnader eller minskad resursanvändning.
Twittra det här

Citat

- Boverket har fått i uppdrag att utreda hur byggreglerna kan bli teknikneutrala till nästa sommar. Att då ge förslag på skärpningar som gynnar ett visst uppvärmningslag ytterligare är uppåt väggarna.
Ulrika Jardfelt, vd