Vinnare av Årets Exjobb 2014

Nu har vinnarna av stipendiet Årets Exjobb inom fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme utsetts. Stefan Blomqvist och Simon Nyberg vann i kategorin teknik/naturvetenskap och Erik Bergman och Jonas Persson i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Priset, ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

I år gick priset inom ämnesområdet teknik/naturvetenskap till Stefan Blomqvist och Simon Nyberg för deras uppsats Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem. Arbetet har utförts vid Linköpings universitet , i samarbete med Tekniska verken i Linköping. Det har fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme.

Examensarbetet påvisar möjligheter till stora energibesparingar i markvärmenätet genom effektiviseringsåtgärder, vilket leder till en mer konkurrenskraftig tjänst.

- Det unika med vårt arbete är den simuleringsmodell som vi har utvecklat. Modellen använder väderdata som möjliggör en jämförelse mellan det befintliga systemet och det simulerade, vilket kan användas till att snabbt utreda möjliga effektiviseringsåtgärder, säger Stefan Blomqvist.

Inom området ekonomi/samhällsvetenskap gick priset till Erik Bergman och Jonas Persson, för uppsatsen Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun. Arbetet har utförts vid Lunds Universitet, i samarbete med Kraftringen Energi AB.

Författarna har gjort både en litteraturstudie och en fallstudie. I fallstudien är utgångspunkten att en kund står inför ett val av nytt uppvärmningssystem. Studien visar vilken konsekvens kundens val får på energisystemet. Ur ett miljömässigt perspektiv innebär det att kunden kommer att påverka marginalproduktionen i fjärrvärme- respektive elnätet, utifrån utsläpp av koldioxidekvivalenter och primärenergiåtgång per producerad kilowattimme energi.

- Syftet med vår studie är att få fram ett underlag som ska vara vägledande vid uppvärmningsfrågor med fokus på fjärrvärmens roll i ett uthålligt samhälle. Resultaten och metodiken vi använt är överförbara till andra kommuner och energibolag. På så vis kan hela branschen ha nytta av vårt exjobb, berättar Jonas Persson om sitt och Erik Bergmans arbete.

Läs mer om Årets Exjobb på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar