Vinnare av Årets Exjobb 2015

Svensk Fjärrvärme har utsett årets bästa examensarbeten inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. I år belönas tre olika arbeten med utmärkelsen.

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och delas ut varje år i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte. Priset, i form av ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut inom områdena ekonomi/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap.

- Tidigare år har de enskilda bidragen ofta varit författade av flera personer. I år har den trenden brutits och huvuddelen av bidragen har endast en författare, säger Thore Sahlin, vd Sahlins Gebit AB som tillsammans med AnnBritt Larsson, försäljningschef fjärrvärme Tekniska verken i Linköping och Curt Åström, konsult CÅ-Konsult AB utgjort juryn.

- Vi har blivit imponerade vid genomläsningen, tillägger han.

Årets pris inom ämnesområdet teknik/naturvetenskap delas mellan:
Filippa Borg för sitt arbete - "Modelling heat and electricity supply in multifamily buildings with energy storage and solar PVs" och Erik Torshage för arbetet - "Reduktion av stoftutsläpp från närvärme-panna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv"

Filippa Borg har utfört sitt arbete på avdelningen för energi och miljö vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Göteborg Energi AB.

Juryns motivering:
Författaren visar på en verklighet som med stor trolighet kommer att inträffa i framtiden - nämligen hur värmepumpar, solceller och fjärrvärme får konkurrera med varandra och vad som krävs för att skapa de tekniska möjligheterna. Författaren visar dessutom hur lagring av el och värme kan bidra till att värmepumpar, solceller och fjärrvärme kan samverka på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Arbetet visar på en stor förståelse för systemperspektivet och konsekvenserna vid olika val. Rätt använd hos medlemsföretagen kan detta arbete öka vår insikt och kunskap i stor utsträckning för att förbereda oss för morgondagens marknadssituation.

-  För fjärrvärmeföretagen kan mitt exjobb visa hur de kan dra nytta av andra komponenter i energisystemet, till exempel energilager, och se hur värmepumpar kan samverka med fjärrvärmen. I och med att min modell räknar ut lönsamheten med olika installationer och styrsätt kan den också användas för att ta fram nya affärsmodeller som till exempel för fjärrvärme på spotpris, kommenterar Filippa Borg sitt arbete. 

Erik Torshage har utfört sitt arbete på avdelningen för energiteknik vid tekniska högskolan på Umeå universitet.

Juryns motivering:
Författaren gör ett rejält praktiskt försök att faktiskt minska utsläpp och gör det på ett mycket ambitiöst och noggrant sätt och med en god försöksplanering. För många mindre fjärrvärmeanläggningar är det en stor fråga att lösa nuvarande och kommande stoftvillkor, så att dessa även i framtiden skall kunna producera fjärrvärme från träbränslen.

- Många fjärrvärmeföretag äger också mindre närvärmenät med mindre biobränsleeldade pannor. Ett nytt EU-direktiv kommer snart att sätta dessa anläggningar under större miljökrav och de flesta mindre pannor kommer inte klara villkoren för stoftutsläpp. Min metod som testas i arbetet ger en kostnadseffektiv lösning för att minska stoftutsläppen från mindre pannor utan större ingrepp i anläggningen. Det tror jag många företag kan ha nytta av, svarar Erik Torshage på frågan om användbarheten av hans arbete.

Vinnare inom ämnesområdet ekonomi/samhällsvetenskap är Olle Gustafsson och Johan Karlsson för deras arbete: "Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus – frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme".

Arbetet har utförts på avdelningen för Maskinteknik med inriktning mot Energisystem Vid Linköpings Universitet i samarbete med Tekniska verken i Linköping AB och AB Stångåstaden.

Juryns motivering:
Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Författarna försöker ge en mångfacetterad bild av förutsättningarna för både leverantörer och köpare och de långsiktiga effekterna av energieffektivisering ur ekonomisk och resursmässig synvinkel för både bolagen och kommunen. Arbetet har haft primärenergifokus och den gjorda analysen är djup och har beskrivits på ett föredömligt sätt. Ett extra plus är medverkan av både kund och leverantör.

Så här beskriver Olle Gustafsson och Johan Karlsson själva sitt arbete och den praktiska nyttan med det:
- Vårt examensarbete gick ut på att utreda systemeffekterna av att komplettera värmebehovet i fjärrvärmeuppvärmda flerbostadshus med frånluftsvärmepumpar. Detta utredde vi utifrån de tre kriterierna Ekonomi, Miljö och Resurs. Vi ville påvisa hur åtgärden påverkade producent- och användarsidan var för sig samt vad det innebar ur ett större perspektiv. Exjobbet visar främst på vikten av att ha en dialog mellan producenter och användare av fjärrvärme för att lyckas ur ett systemperspektiv.

Här kan du läsa rapporterna från exjobben

Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Media

Media

Dokument & länkar