Delårsrapport Jan - Mars 2008 för Svensk Internetrekrytering AB

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008
Koncernrapportering
Svensk Internetrekrytering AB (publ)
Jan – Mar 2008 jämfört med Jan – Mar 2007
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) •
Rörelseresultatet kvartalet uppgick till 1,7 MSEK (12,0) •
Rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (44,3) •
Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (8,6) •
Resultatet per aktie uppgick till 0,1 SEK (0,4) •
Jan – Mar 2008 jämfört med Okt – Dec 2007
Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 15,6 MSEK (11,3) •
Rörelseresultatet ökade till 1,7 MSEK (-5,8) •
Rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (-51,2) •
Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (-4,3) •
Resultatet per aktie uppgick till 0,1 SEK (-0,2) •
Väsentliga händelser under första kvartalet 2008
Svensk Internetrekrytering har vänt ett negativt resultat förra kvartalet och uppvisar under första •
kvartalet ett rörelseresultat om 1,7 MSEK.
Ett flertal långa kundavtal med storkunder har tecknats. Dessa intäkter periodiseras över avtalsperioden. •
Satsning på sökmotoroptimering har fördubblat trafiken på våra hemsidor. •
En säljcoach har anställts med fokus på rekrytering, utbildning och coachning av nya säljare. •
Inga väsentliga händelser efter perioden utgång
Kommentar från Verkställande Direktören
” Det är tillfredsställande att vi åter kan uppvisa vinst i verksamheten, vilket bekräftar att vi vidtagit rätt åtgärder efter
en turbulent höst. Vi lider dock brist på duktiga säljare, vilket hindrar vår expansion. En fortsatt stark konkurrens
karaktäriserar framför allt den svenska marknaden. Tre av fyra använder sig av nätet då man vill byta jobb (Gallup), så det är
en fortsatt förskjutning från Print till Online för rekrytering.
Sökmotoroptimeringen av våra hemsidor har fördubblat kundernas annonsexponering genom oss på ett för dem mycket
kostnadseffektivt sätt.”
Fredrich Dahlman
Verkställande Direktör, Svensk Internetrekrytering AB ( publ )

Dokument & länkar