Bra med långsiktighet – men vindkraftens lönsamhetsproblem förbises

I Energikommissionens blocköverskridande uppgörelse om den framtida elmarknaden, som offentliggjordes idag, utgör vindkraften en viktig del. Överenskommelsen innebär en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion, som ska leda till att Sverige har ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Svensk Vindenergi ser positivt på att branschen nu har fått ett långsiktigt mål, men anser att utbyggnadsmålet för det förnybara på 18 TWh till år 2030 är alldeles för lågt − och att Energikommissionen borde tagit ett större ansvar för att få nuvarande stödsystem att fungera.

Energikommissionens överenskommelse innebär att Sverige nu har tydliga mål för den förnybara elproduktionen, och att vi år 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Elcertifikatsystemet, det stödsystem som infördes 2003 för att öka produktionen av förnybar el, kommer att förlängas. Kärnkraftens effektskatt fasas ut med början 2017, och vattenkraftens fastighetsskatt anpassas till övriga kraftslag.

− Överenskommelsen om en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion ger långsiktiga spelregler, något som branschen har efterfrågat. Samtidigt är Energikommissionen allt för vag när det gäller att stärka investerarnas förtroende för elcertifikatsystemet. Vindkraftens lönsamhet har förbisetts, framförallt i jämförelse med de skattelättnader andra kraftslag får. De åtgärder Energikommissionen tagit fram för att stärka investerarnas tro på branschen innefattar en justering av elcertifikatskvoterna, och det är långt ifrån tillräckligt, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Energikommissionens uppgörelse innebär att ett nytt mål införs om att öka elproduktionen med 18 TWh förnybar el till år 2030. Det betyder en total produktion på minst 48 TWh till 2030, jämfört med 2002. Målet som Energikommissionen presenterat är dock lägre än Svensk Vindenergis tidigare uttalade krav på minst 60 TWh år 2030.

− Målnivån som Energikommissionen satt för år 2030 är en besvikelse. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion, och vi bör exportera den el vi inte använder. Detta borde Energikommissionen tagit hänsyn till och satsat fullt ut på ett mål om mist 60 TWh till 2030, säger Charlotte Unger Larson.

Energikommissionens överenskommelse innebär också en satsning på havsbaserad vindkraft som ska göras mer konkurrenskraftig. Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör, enligt överenskommelsen, slopas.

− Nu när mål för den förnybara elproduktionen är satta är det naturligtvis av största vikt att måluppfyllelsen säkerhetsställs genom en konkret och handlingskraftig färdplan, avslutar Charlotte Unger Larson.

För mer information, kontakta:

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Tel: 070-190 86 53
E-post: charlotte.unger.larson@svenskvindenergi.org

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 150 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Om oss

Svensk Vindenergi är branschorganisationen för vindkraft, med 140 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Målet är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Prenumerera

Media

Media