Regeringen väljer att inte stödja nya mål för förnybar energi inom EU

Regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering för 2030, utan vill att detta ska utredas vidare. Detta trots att regeringen samtidigt konstaterar att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom EU.

– Det är djupt olyckligt att regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål för förnybar energi. Detta hämmar den förnybara elproduktionen i EU och Sverige, vilket drabbar både klimatet och den industriella tillväxten, säger Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi.

Den 27 mars 2013 presenterade kommissionen sin grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 som ska staka ut vägen för en ny uppgörelse kring energi- och klimatpolitiken bland EU:s medlemsländer. I regeringens nya faktapromemoria framgår Sveriges position i förhandlingarna om nya klimat- och energimål i EU för 2030. Regeringen noterar kommissionens analys, att de bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom unionen och att utvecklingen av förnybar energi riskerar att bromsa kraftigt efter 2020 om inga nya mål beslutas. Trots detta förslår inte regeringen att det bör sättas nya mål för förnybar energi, utan bara att detta bör analyseras vidare.

– Europa behöver ett nytt bindande förnybarhetsmål både för att garantera utbyggnaden av förnybar energi och för att bidra till målen om minskad klimatpåverkan. Ett förnybarhetsmål kompletterar handeln med utsläppsrätter och sammantaget kan dessa leda till de nödvändiga investeringarna i förnybar elproduktion, säger Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi.

Läs regeringens faktapromemoria

Läs EU-kommissionens grönbok, bifogas som pdf

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, tel 070-699 41 85
Mattias Wondollek, elnät och marknad, Svensk Vindenergi, tel 070-164 44 51
Monica Bracco, kommunikation och media, Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 155 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar