Svensk Vodka i Motala AB Bokslutskommuniké för Januari - December 2000

Svensk Vodka i Motala AB Bokslutskommuniké för Januari - December 2000 Året i korthet · Försäljningen ökade med 76 procent till 17,8 mkr (10,1) · Resultatet blev -2,6 mkr (-4,6) · Nollresultat andra halvåret · Exporten ökar kraftigt Försäljning och resultat Svensk Vodka i Motala AB genererar nu vinst i den löpande verksamheten. Det budgeterade positiva helårsresultatet för år 2000 nås dock inte. Orsaken till detta är förseningar i godkännandeprocessen i USA. En budgeterad försäljning till USA om ca. 4 mkr för det sista kvartalet uteblev helt, men kommer att inträffa under innevarande år. Trots förseningen i USA har företaget lyckats uppnå ett nollresultat under det andra halvåret främst tack vare ökad fokusering på kostnadssidan och ett gott distributionssamarbete på den internationella marknaden. Bolaget har nu nått de tillverkningsvolymer som är nödvändiga för att driva rörelsen med vinst. Svensk Vodka kommer att fortsätta på denna väg och väntas de närmaste dagarna teckna ett avtal för försäljning och distribution för hela den svenska marknaden. Avtalet kommer att leda till stora besparingar avseende försäljnings-, marknadsförings- och distributionskostnader, samt ökade försäljningsvolymer. Den nya partnern har en bred representation över hela landet och ett väl utvecklat system för både försäljning och distribution. Försäljningsavtalet för Sverige innebär att Svensk Vodka i Motala AB helt kan koncentrera sig på tillverkning och produktutveckling och bistå sina samarbetspartners i processen att bygga varumärket kring den egna vodkan Svensk både i Sverige och utomlands. Faktureringen ökade under året med 76 procent till 17,8 mkr. Företagets spritförsäljning i Sverige steg med 53 procent till 6,3 mkr. Exporten ökade med 491 procent till 3,8 mkr, och OEM-verksamheten ökade med 89 procent till 3,7 mkr. 2001 Under år 2001 räknar företaget med att exporten av vodka och gin vida kommer att överträffa försäljningen på den svenska marknaden. För år 2001 lämnas ingen prognos då de okända variablerna är för många. Flera nya försäljnings- och distributionsavtal gör siffrorna osäkra. Svensk Vodka går i dag med vinst och förväntas fortsatt göra så, med försäljningstillväxten nu främst på exportsidan. Faktureringen i januari 2001 uppgick till 1,75 mkr, jämfört med 0,4 mkr år 2000 - en ökning med 338 procent. Detta har givit en alldeles utmärkt start på året då bolaget, liksom många andra branscher, har ett svagt första kvartal. 53 procent av denna försäljning gick på export. Försäljningen i Sverige av spritdrycker ökade med 96 procent under januari. Resultaträkning - Koncernen 2000-01-01-2000-12-31, tkr 2000 1999 Försäljning 54 890 37 469 Alkoholskatt -37 124 -27 379 Nettoomsättning 17 766 10 090 Råvaror och förnödenheter -5 754 -3 949 Övriga externa kostnader -8 451 -5 984 Personalkostnader -4 270 -3 462 Avskrivningar -1 745 -1 136 Rörelseresultat -2 454 -4 441 Ränteintäkter 4 28 Räntekostnader -200 -178 Resultat efter finansiella -2 650 -4 591 poster Balansrapport - Koncernen, tkr Anläggningstillgångar 31/12- 31/12- 2000 1999 Immateriella 3 477 4 678 anläggningstillgångar Materiella 3 514 3 368 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 6 991 8 046 Omsättningstillgångar 31/12- 31/12- 2000 1999 Varulager m.m. 6 077 4 747 Kassa och bank 27 1 322 Övriga omsättningstillgångar 10 841 6 664 Summa omsättningstillgångar 16 945 12 733 Summa tillgångar 23 936 20 779 Eget kapital 31/12- 31/12- 2000 1999 Bundet eget kapital 18 500 18 500 Fritt eget kapital -8 224 -5 574 Summa eget kapital 10 276 12 926 Skulder 13 660 7 853 Summa eget kapital och skulder 23 936 20 779 Kassaflödesanalys - Koncernen, tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella -2 646 poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 1 899 Summa -747 Betald skatt 1 679 Kassaflöde från den löpande verksam-heten före förändringar 932 av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -1 330 Förändring av fordringar -4 169 Förändring av 580 leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande -3 987 verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella -659 anläggningstillgångar Kassaflöde från -659 investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån 3 351 Kassaflöde från 3 351 finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde -1 295 Likvida medel vid periodens 1 322 början Likvida medel vid periodens 27 slut Nyckeltal - Koncernen Antal aktier 20001231 1 588 200 st. Resultat per aktie -1,66 Räntabilitet totalt kapital (%) Neg Räntabilitet eget kapital (%) Neg Soliditet (%) 42,9 Skuldsättningsgrad 1,3 ggr Kassalikviditet 1,1 ggr Tidpunkter för ekonomisk information - Ordinarie bolagsstämma hålles 2001-04-04 - Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor fr. o m 2001-03-23 - Delårsrapport 2001-01-01-2001-03-31 publiceras 2001-04-26 - Halvårsrapport 2001-01-01-2001-06-30 publiceras 2001-08-09 - Delårsrapport 2001-01-01-2001-09-30 publiceras 2001-10-25 Motala 2001-02-15 Svensk Vodka i Motala AB Styrelsen Adresser och kontaktuppgifter Svensk Vodka i Motala AB (publ.) Box 115 591 22 Motala Organisationsnummer: 556424-4563 Telefon: 0141-23 36 90, telefax: 0141-23 36 91, e-post: info@svenskvodka.se Hemsidor: biz.svenskvodka.se, www.svenskvodka.se Ytterligare information Michael Lindberg, verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00880/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

Svensk Vodka AB producerar vodka för försäljning på den svenska och framför allt den internationella marknaden.

Dokument & länkar