Stadsholmens kulturpris 2009 till Jonas Blom

Stadsholmens kulturpris 2009 till Jonas Blom

AB Stadsholmens kulturhuspris för insatser av värde för kulturhusfrågor med anknytning till Stockholm utdelas 2009 till Jonas Blom, Lundberg&Blom HB.
Motiveringen till kulturpriset 2009 lyder: I en tid där fastigheter och lägenheter i allt större utsträckning ses som förbrukningsvaror är Jonas Blom en värdig representant för en fastighetsförvaltning som med personligt engagemang,

??ser långsiktigt på sina fastigheters goda fortbestånd ? tar till vara såväl de kulturella som de ekonomiska värden som den enskilda fastigheten har ? utför nödvändiga förändringar på ett varsamt sätt och med respekt för fastighetens egenart ? begränsar sig till det nödvändiga när skador måste åtgärdas eller förbättringsåtgärder vidtagas ? som avstår från att utsätta fastigheten för ur teknisk synpunkt riskfyllda åtgärder som lägenhetsinredningar och altaner på vindarna.

De byggnader Jonas Bloms företag förvaltar i Stockholms innerstad representerar väl olika epoker av Stockholms byggnadshistoria under 18- och 1900-talet - den vardagsbebyggelse som i hög utsträckning ger innerstaden dess särskilda karaktär och själ och därmed dess samlade kulturhistoriska värde.

- Ändå utsätts denna byggnadskategori ofta för ovarsamma förändringar som görs mer av ekonomiska och estetiska än av funktionella skäl, säger Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande i Samfundet S:t Erik och deltagare i prisnämnden.

Jonas Blom och det fastighetsföretag - Lundberg&Blom HB - han företräder har utövat en fastighetsförvaltning som utmärks av god hushållning med ekonomiska, fysiska och kulturhistoriska resurser. Det är ett förhållningssätt som borde prägla all ansvarsfull vård och förvaltning av bebyggelse och som är tillämplig på alla fastigheter oavsett ålder och kulturhistoriskt värde. Årets pris, 50.000 kronor, utdelas för att uppmärksamma denna grundläggande aspekt.

Om priset AB Stadsholmen, ett dotterbolag till Svenska Bostäder, förvaltar en stor del av Stockholms kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Stadsholmen har sedan 1988 delat ut ett kulturpris vart femte år. Enligt prisbestämmelserna kan insatserna gälla utveckling av förvaltningsfrågor - underhåll eller byggnadsteknik - metoder eller kunskaper rörande byggnadshistorik, stadsbyggnadshistorik eller restaureringsteknik. Tidigare pristagare är bland andra arkitekt Ove Hidemark.Pristagaren har utsetts av en prisnämnd bestående av representanter för Samfundet S:t Erik och AB Stadsholmen.

För ytterligare information, kontakta Christina Lillieborg Affärsområdeschef Stadsholmen 08-508 365 55 Kerstin Westerlund Bjurström Ordförande i Samfundet S:t Erik 070-512 48 26

Om oss

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets större bostadsföretag med cirka 25 500 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget äger också över 4 000 lokaler och fem köpcentrumanläggningar. I ägardirektiven för de närmaste åren ger vår ägare bland annat uppdrag att bidra till nyproduktion av nya hyresrätter. Samtidigt som vi bidrar till Stockholms utveckling är vår primära uppgift att sköta om våra fastigheter och gårdar och utveckla servicen för våra hyresgäster. Svenska Bostäders dotterbolag Stadsholmen har ansvar för en viktig del av Stockholms kulturarv genom att förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.