Bokslutskommuniké 2000

B O K S L U T S K O M M U N I K É 2000 * · ÅRETS RESULTAT FÖRE SKATT UPPGICK TILL -54,5 (70,9) Mkr · FORTSATT STARK ÖKNING AV PREMIEINTÄKTEN 282,5 (157,9) Mkr · ÖKADE SKADEKOSTNADER 250,4 (131,9) Mkr · KRAFTIGT MINSKAD KAPITALAVKASTNING 8,2 (97,9) Mkr · STYRELSEN FÖRESLÅR ATT INGEN UTDELNING LÄMNAS Verksamheten Den stora resultatförsämringen jämfört med föregående år beror på kraftigt minskad kapitalavkastning samt en betydande ökning av skadekostnaderna. I den pressade marknadssituation som råder har bolaget genom sin nischstrategi ökat försäkringsbeståndet på selekterade delar av marknaden med 17%. I synnerhet inom sjukvårdsförsäkring har beståndet ökat kraftigt, drygt 100%. Fortsatt stark tillväxt är att förvänta inom detta område. Även inom de två övriga nischerna, företags- och fastighetsförsäkring, förväntas en tillväxt ske under kommande år. Satsningen på nya regionkontor i Göteborg och Malmö har visat sig framgångsrik. Konkurrensen i södra och västra delen av landet är något mindre än i Stockholmsområdet. Detta innebär att bolaget här kan få bättre betalt för den risk man påtar sig. På grund av de höga skadekostnaderna har omfattande risksanering av försäkringsbeståndet genomförts under året innebärande att olönsamma kunder sägs upp men även att bolaget koncentrerar resurserna på de tre nischerna, företags- fastighets- och personförsäkring. Fortsatt risksanering kommer att ske under innevarande år. Satsningen på skadeförebyggande verksamhet fortsätter liksom åtgärderna mot flerskadevållare. Vidare har premie- och självriskhöjningar genomförts på delar av beståndet. Det finns även tecken på en avtagande premiekonkurrens i marknaden. Bolaget har fattat beslut om att ej teckna ytterligare mottagen återförsäkring efter bedömningen att nuvarande premienivå är otillfredsställande i relation till den risk bolaget påtar sig. Sammantaget bör dessa åtgärder ge ett positivt tekniskt resultat under 2001. Försäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringsrörelsen visar ett negativt tekniskt resultat om -50,5 (-9,4) Mkr. Det tekniska resultatet för direktförsäkring är sämre än föregående år trots en ökande premieintäkt. Försämringen beror på ökade skadekostnader främst inom fastighetsförsäkring, transportförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Resultatet har även påverkats negativt med 14,8 Mkr efter en slutuppgörelse med en försäkringstagare inom datorförsäkring. Den mottagna återförsäkringsaffären har givit ett negativt tekniskt resultat om -9,6 (1,4) Mkr främst till följd av ett antal naturkatastrofer. Vid jämförelse bör beaktas att samtliga siffror för direktförsäkring har påverkats av förvärvet av UAP Sverige under föregående år. Kapitalavkastning Kapitalavkastningen i finansrörelsen sjönk och uppgick till 8,2 (97,9) Mkr. Försämringen beror främst på värdeminskningen i bolagets aktieportfölj. Totalavkastningen i finansförvaltningen blev 2% (26%). Resultat Resultat före skatt uppgick till -54,5 (70,9) Mkr. Resultatet efter skatt blev -38,4 (49,8) Mkr. Räntabiliteten på justerat konsolideringskapital blev -19 (24)%. Konsolideringskapital och konsolideringsgrad Konsolideringskapitalet uppgick till 220 (279) Mkr. Konsolideringskapital per aktie uppgick till 88 (112) kr. Konsolideringsgraden uppgick till 117 (309)%. Minskningen i konsolideringsgraden beror på att premieinkomsten för egen räkning ökat genom nyförsäljning och förvärvat bestånd samt att konsolideringskapitalet minskat. Soliditeten uppgick till 29 (35)%. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas. Stockholm den 25 februari 2001 Styrelsen Kommande rapporttillfällen : Delårsrapport per 000331 meddelas den 10/5 2001 Ordinarie bolagsstämma hålls den 10/5 2001 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SVENSKA BRAND (publ) Huvudkontor Stockholm: Sturegatan 38, 114 36 Stockholm Tele: 08-696 74 00 Fax: 08-696 74 84 Regionkontor Göteborg: Vasagatan 43B, 411 37 Göteborg Tele: 031-778 21 90 Fax: 031-778 21 99 Regionkontor Malmö: Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö Tele: 040-665 56 40 Fax: 040-665 56 45 E-post: postbox@svenskabrand.se Hemsida: www.svenskabrand.se _______________________________ * Siffror inom parentes avser januari - december 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00040/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00040/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument & länkar