Delårsrapport Januari - Mars 2000

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SVENSKA BRAND (publ) * D E L Å R S R A P P O R T januari - mars 2000 FÖRBÄTTRAT RESULTAT FÖRE SKATT, 23,4 (3,2) Mkr. GOD KAPITALAVKASTNING 35,0 (4,8) Mkr. FORTSATT HÖGA SKADEKOSTNADER Under det första kvartalet år 2000 har den positiva försäljningsutvecklingen för det sammanslagna Svenska Brand och UAP Sverige fortsatt. Det är främst inom personförsäkring som tillväxten sker. Etableringen av regionkontor i Malmö som skedde under hösten 1999 blev framgångsrik. Trots en god premieutveckling under kvartalet och en högre kapitalavkastning i rörelsen visar skadeförsäkringsrörelsen ett negativt tekniskt resultat på -4,4 ( -0,4) Mkr. En ökad skadenivå för vattenskador samt ett par storskador, varav den största är på 10,5 Mkr före återförsäkring, har inverkat negativt på resultatet. Ett omfattande åtgärdsprogram för att minska skadekostnaderna har påbörjats. Kapitalavkastningen i finansrörelsen ökade kraftigt, främst till följd av den positiva utvecklingen av bolagets aktieportfölj, och uppgick till 35,0 (4,8) Mkr för perioden. Totalavkastningen i finansförvaltningen blev 7 % (2%). Konsolideringskapitalet uppgick till 306 Mkr per den 31/3 jämfört med 279 Mkr per den 31/12 1999 . Konsolideringskapital per aktie uppgick till 245 kr. Konsolideringsgraden uppgick till 238 % jämfört med 309% per den 31/12 1999. Konsolideringsgradens minskning hänför sig till den ökade premieinkomsten genom förvärvet av UAP i Sverige och ett förändrat åter- försäkringsskydd. Soliditeten uppgick till 36 %. Stockholm den 22 maj 2000 Bo Engström, Verkställande Direktör Detta är Svenska Brand Svenska Brand är ett nischförsäkringsbolag vars affärsidé är att tillgodose behovet av trygghet hos fastighetsägare, företagare och grupper av individer över hela landet. Svenska Brand kan i och med förvärvet av UAP i Sverige även erbjuda ett utvalt produktutbud avseende personförsäkringar. Svenska Brand kännetecknas av personlig service, kompetens och ett engagemang för fastighetsägares och företagares möjligheter. Svenska Brand har koncession (tillstånd) att bedriva direktförsäkringsverksamhet i hela landet samt återförsäkringsverksamhet inom och utom landet. Bolagets aktier noteras hos Stockholms Börsinformation (SBI). Kommande rapporttillfällen : Delårsrapport per 2000-06-30 presenteras den 31/8 2000 Delårsrapport per 2000-09-30 presenteras den 15/11 2000 Årsbokslut per 2000-12-31 presenteras den 15/3 2001 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SVENSKA BRAND (publ) Huvudkontor Stockholm: Sturegatan 38, 114 36 Stockholm Tele: 08-696 74 00 Fax: 08-696 74 84 Regionkontor Göteborg: Vasagatan 43B, 411 37 Göteborg Tele: 031-778 21 90 Fax: 031-778 21 99 Regionkontor Malmö: Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö Tele: 040-665 56 40 Fax: 040-665 56 45 E-post: postbox@svenskabrand.se Hemsida: www.svenskabrand.se SVENSKA BRAND RESULTATRÄKNING (Tkr) KONCERNEN Jan- Jan- Jan- mars mars dec 2000 1999 1999 TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE: PREMIEINTÄKTER Premieintäkt (före avgiven 65 98823 157 återförsäkring) 695 896 Återförsäkrares andel -19 -13 -68 av premieintäkter 468 290 210 46 52010 89 405 686 KAPITALAVKASTNING ÖVERFÖRD FRÅN 7 677 1 243 16 FINANSRÖRELSEN 995 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Före avgiven -60 -19 -131 återförsäkring 422 208 894 Återförsäkrares andel av 16 52910 52 försäkringsersättningar 845 198 -43 -8 -79 893 363 696 DRIFTSKOSTNADER -14 -3 -36 665 700 362 SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA -4 361-415 -9 RESULTAT 377 ICKE-TEKNISK REDOVISNING: KAPITALAVKASTNING, inklusive 35 0144 836 97 orealiserade värdeförändringar 912 KAPITALAVKASTN. ÖVERFÖRD TILL -7 677-1 -16 SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN 243 995 ÖVRIGA INTÄKTER / KOSTNADER 419 0 -657 RESULTAT FÖRE SKATT 23 3953 178 70 883 Beräknad skatt -6 668-866 -21 085 PERIODENS RESULTAT 16 7272 312 49 798 SVENSKA BRAND BALANSRÄKNING (Tkr) KONCERNEN 2000- 1999- 1999- 03-31 03-31 12-31 TILLGÅNGAR: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 21 708 0 22 290 PLACERINGSTILLGÅNGAR 504 484262 470 559 757 ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV 68 959 50 326 66 563 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR ÖVRIGA TILLGÅNGAR 121 88773 601 112 325 SUMMA TILLGÅNGAR 717 038386 671 486 935 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER: EGET KAPITAL Aktiekapital 125 000125 125 000 000 Fond för orealiserade 79 303 11 591 55 773 vinster Övriga fonder 49 399 46 568 49 399 Balanserad vinst eller -16 0309 717 -42 förlust 297 Periodens resultat 16 727 2 312 49 798 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före 355 191139 316 avgiven återförsäkring) 308 412 ÖVRIGA SKULDER 107 44851 990 117 850 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 717 038386 671 SKULDER 486 935 SVENSKA BRAND koncernbokslut 2000- 03-31 Ekonomisk ställning: 2000- 1999- 1999- 1998- 1997- 03-31 03-31 12-31 12-31 12-31 Placeringstillgångar till 505,7 262,6 471,2 259,4 245,3 verkligt värde Mkr Försäkringstekniska 286,2 89,0 249,8 71,6 81,5 avsättn., för egen räkning Mkr Konsolideringskapital Mkr 305,7 217,8 279,0 217,3 188,2 Konsolideringgrad 238% 491% 309% 496% 507% Justerad soliditet % 36% 51% 35% 55% 52% Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- mars mars. dec. dec. dec. Nyckeltal i verksamheten: 2000 1999 1999 1998 1997 Skadeprocent före avgiven 92% 81% 84% 56% 84% återförsäkring Skadeprocent efter avgiven 94% 80% 89% 60% 80% återförsäkring Driftskostnadsprocent före 29% 32% 34% 36% 40% avgiven återförsäkring Driftskostnadsprocent efter 32% 36% 40% 46% 49% avgiven återförsäkring Totalkostnadsprocent före 121% 113% 118% 92% 124% avgiven återförsäkring Totalkostnadsprocent efter 126% 116% 129% 106% 129% avgiven återförsäkring Direktavkastning i 1% 1% 4% 5% 9% finansförvaltningen Totalavkastning i 7% 2% 26% 14% 12% finansförvaltningen SVENSKA BRAND koncernbokslut 2000-03-31 Siffrorna i rapporten avser koncernredovisningen. Koncernen består av Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) som moderbolag och Skyddsutrustningar Svenska Brand AB och Svenska Brand Fastighets AB som dotterbolag. Moderbolagets resultat- och balansräkningar överensstämmer i allt väsentligt med koncernens resultat-och balansräkning. Resultat före skatt i moderbolaget uppgår till Tkr 23 395 medan periodens resultat efter beräknad skatt uppgår till Tkr 16 727. Svenska Brand Fastighets AB har den 14/4 försålts med en beräknad vinst på 1,9 Mkr vilket kommer att reducera bolagets goodwill. Delårsrapporten har ej varit föremål för för granskning av bolagets revisorer. Ordlista: Avgiven återförsäkring: Riskfördelningsmetod som innebär att ett försäkringsbolag hos andra försäkringsbolag avtäcker en större eller mindre del av sitt ansvar på grund av ingångna försäkrings- eller återförsäkringsavtal. Avvecklingsresultat: Vinst eller förlust som vid bokslutstillfället normalt uppkommer på i närmast föregående årsbokslut avsatt till Avsättning för oreglerade skador och som beror på att vissa i avsättningen ingående skador under räkenskapsåret antingen slutreglerats med annat belopp än det reservsatta eller också omvärderats i avvaktan på slutlig reglering. Direktavkastningsprocent: Direktavkastning i kapitalförvaltningen i relation till ett genomsnitt av placeringstillgångarna och banktillgodohavanden. Direktförsäkring: Försäkringsaffär som består av avtal direkt mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Försäkrings- bolaget är här, till skillnad mot indirekt försäkring (mottagen återförs.), direkt ansvarigt gentemot sina försäkringstagare. Driftskostnadsprocent: Totala driftskostnader exkl. kostnader för skadereglering i skadeförsäkringsrörelsen i relation till premieintäkten. Justerat konsolideringskapital: Utgörs av konsolideringskapitalet efter avdrag för latent skatt på obeskattade reserver och på orealiserade vinster på placeringstillgångar. Justerad soliditet: Justerat konsolideringskapital i förhållande till balansomslutning till verkliga värden Kapitalavkastning i skadeförsäkringsrörelsen: Avkastning på de kontantflöden som genereras i en försäkringsrörelse. På dessa belopp beräknas en kapitalavkastning som tillförs skadeförsäkringsrörelsen. Konsolideringsgrad: Konsolideringskapitalet i förhållande till premieinkomst för egen räkning Konsolideringskapital: Sammanfattande benämning på koncernens riskkapital. Består av det egna kapitalet, med tillägg av latent skatteskuld på obeskattade reserver och på orealiserade vinster på placeringstillgångar. Mottagen återförsäkring: Affär som ett försäkringsbolag i form av återförsäkring mottar från andra försäkringsbolag. Premieinkomst: Summa premier, influtna under perioden eller upptagna som fordran vid dess slut. Premieintäkt: Den del av premieinkomsten som belöper på räkenskapsperioden. Räntabilitet på justerat konsolideringskapital: Resultat före skatt minus betald skatt och latent skatt på orealiserade vinster på placeringstillgångar i förhållande till genomsnittligt justerat konsolideringskapital. Skadeprocent: Procenttal som anger förhållandet mellan försäkringsersättningar (inkl. driftskostnader för skadereglering) och premieintäkter. Totalavkastning: Summan av direktavkastning samt realiserade och orealiserade värdeförändringar i kapitalförvaltningen i relation till ett genomsnitt av placeringstillgångarna och banktillgodohavanden. Totalkostnadsprocent: Försäkringsersättningar och driftskostnader i relation till premieintäkten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000829BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000829BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar