Socialstyrelsens svar på anmälningar är en viktig seger för patientsäkerheten.

I vintras anmälde Svenska Diabetesförbundet fyra landsting till Socialstyrelsen. Anledningen är att landstingen valt att använda ett icke godkänt läkemedel vid behandling av förändringar i gula fläcken, AMD och DME, trots att det finns ett godkänt och väl beprövat läkemedel, Lucentis. Patienters hälsa och säkerhet riskeras på tveksamma ekonomiska grunder. I mars underkände Läkemedelsverket off-labelbehandlingen. Nu går Socialstyrelsen på samma linje och säger i en skrivelse att det icke godkända läkemedlet Avastin inte rutinmässigt bör användas för denna behandling. Förbundet kräver nu att landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Blekinge och Östergötland omprövar sina tidigare beslut.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen godkänner respektive granskar användningen av läkemedel i Sverige. Myndigheterna har gjort omfattande kunskapsgenomgångar i Avastin-Lucentisfrågan och är överens om att Avastin inte rutinmässigt bör användas, när det finns ett godkänt och väl beprövat läkemedel, Lucentis. Frågan är principiellt viktig för svensk patientsäkerhet, då det är första gången som ett icke godkänt läkemedel rutinmässigt har använts, när det samtidigt finns ett godkänt och väl beprövat läkemedel att tillgå.

Socialstyrelsen säger också i sitt svar till Svenska Diabetesförbundet att det generellt är extra viktigt när man använder ett icke godkänt läkemedel, att det sker under noggrann uppföljning av både effekter och risker. Ett flertal studier har visat på svåra biverkningar med Avastin.

-          Förbundet delar Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets syn på vikten av en seriös uppföljning. Problemet är att det inte finns några rutiner för hur man ska rapportera biverkningar eller följa upp effekter i det här fallet. Därför kommer man aldrig att upptäcka några risker med att använda Avastin eftersom de inte följs. Det är att äventyra patientsäkerheten. Den s.k. NLT-gruppen inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, förordrar att man använder det s.k. Makularegistret för uppföljning, men det fungerar inte alls eftersom det är ett kvalitetsregister där man inte rapporterar in biverkningar, säger Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet.

I Sverige har alla rätt till jämlik vård. Därför kommer förbundet fortsätta att driva den här frågan till dess landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Blekinge och Östergötland ändrar sina beslut och ger medborgarna samma rätt till godkända läkemedel som finns i övriga landet.

-          Vi kan inte vänta till dess en patient drabbas av svåra biverkningar innan Västerbotten, Norrbotten, Blekinge och Östergötland sätter patientsäkerheten före sina budgetproblem. Det är en anständighetsfråga att alla har rätt till godkända läkemedel oavsett var i Sverige du bor, säger Fredrik Löndahl.

För mer information, kontakta:

Fredrik Löndahl, ordförande i Svenska Diabetesförbundet

Mobil: 0709-9455345

Mail: ordf@diabetes.se

Om oss

Default description. Change immediately

Dokument & länkar