211 miljoner till Västsverige från Europeiska socialfonden

Report this content

13 västsvenska projekt får nu dela på 211 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Insatserna ska bidra till att fler kvinnor och män som i dag är arbetslösa kommer i arbete, att de som redan har arbete stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att strukturer på arbetsmarknaden utvecklas och blir hållbara.

Svenska ESF-rådet beslutar nu om 13 nya västsvenska projekt inom ramen för Europeiska socialfonden. Projekten handlar om insatser för nyanlända för att fortare få en förankring på arbetsmarknaden, utveckling av sociala företag och ungdomar som ska göra yrkespraktik i andra EU-länder.

- Projekten bidrar till att lösa de utmaningar vi har på arbetsmarknaden i dag. Många av insatserna handlar om att tillsammans skapa möjligheter för att bryta arbetslöshet och utanförskap, säger Micael Nord, regionchef på Svenska ESF-rådet.

Flera projekt handlar också om kompetensutveckling av sysselsatta inom små och medelstora företag samt för att öka kunskapen bland vård- och omsorgspersonal om nya innovativa tekniska lösningar.

- I takt med arbetslivets och samhällets utveckling behövs ny kunskap. Socialfonden möjliggör för kvinnor och män att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden, fortsätter Micael Nord.

Projekten startar 1 september och pågår i normalt tre år. Stödet från Socialfonden uppgår till mellan 47 och 100 procent beroende på projektens inriktning. En viktig del inom Socialfonden är dessutom att alla projekt ska jämställdhetsintegreras för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad.

- Jämställdhetsintegreringen hjälper våra projekt till nya lösningar och att förändra strukturerna på en könssegregerad arbetsmarknad, säger Micael Nord.

Exempel på projekt som nu startar är ”SPACE” som drivs av Sjuhärads samordningsförbund och riktar sig till arbetslösa kvinnor och män i åldern 18-30 år som är i behov av samordnat stöd för att närma sig eller komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna i SPACE kommer att genomgå ett program där en del är praktik i ett annat EU-land.

”Hicube Kompetenta vården” drivs av Högskolan i Halmstad och är en del av hälsoinnovationsarenan i Halland. Projektet syftar till att genom kompetensutveckling öka kunskapen om och användandet av innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn.

Projektet ”Lärandets torg Hammarkullen” drivs av Business Region Göteborg och ska skapa en långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningssamordnare, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män i Nordost som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig den.

För mer information kontakta Micael Nord, regionchef för Svenska ESF-rådet i Västsverige på telefonnummer 031-707 73 70 eller mejladress micael.nord@esf.se .

Vi förändrar arbetsmarknaden 

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har funnits sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten.

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.

Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Taggar: