Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor för att utveckla den yrkesinriktade vuxenutbildningen

Det finns idag ett stort behov att hitta bättre vägar för lågutbildade personer att få yrkes­utbildning som gör att de kan komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu prövas modellen Regionalt yrkesvux, som är tänkt att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Genom Europeiska Socialfonden kan Svenska ESF-rådet bidra till att den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå bättre kan möta arbetsmarknadens behov. Därför avsätter Svenska ESF-rådet 5 miljoner kronor för insatser som ska utgå från utbildningsdepartementets uppdrag att utreda och föreslå utformning av ett regionalt yrkesvux.

Svenska ESF-rådets utlysning ryms inom ett av Europeiska socialfondens programområden som heter: ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande”.

Regionalt yrkesvux

Den nya modellen för regionalt yrkesvux syftar bland annat till att höja kompetensen hos personer med kort tidigare utbildning, underlätta nyanländas etablering och möta behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden. I det arbetet behöver regionernas roll bli starkare och samverkan ska ske nära arbetslivet för planering och genomförande av utbildningarna. Den nya modellen behöver komma på plats snabbt och ska kunna skalas upp för att möta de utbildningsutmaningar som bland annat den stora flyktinginvandringen leder till.

Medlen som Svenska ESF-rådet avsätter i projektet ska användas för att:

  • utveckla och pröva metoder och samverkansformer för utformning av ett regionalt yrkesvux
  • få utvecklingsarbetet utvärderat
  • pröva hur goda resultat kan tillämpas och implementeras i ordinarie verksamhet, samt få spridning.

Målgrupp

Utlysningen vänder sig till nationella, regionala och lokala organisationer (t.ex. nationella myndigheter, regioner/regionförbund, kommuner och branschorganisationer) som är direkt berörda av utformningen av ett regionalt yrkesvux. Insatserna ska riktas i huvudsak till personal som i sin yrkesroll arbetar med yrkesvux.

” - Det känns bra att vi genom Europeiska Socialfonden kan bidra till att den yrkesinriktade vuxenutbildning på gymnasial nivå bättre kan möta arbetsmarknadens behov, men också för att se hur regionernas roll kan stärkas. Det här är en av flera strategiska satsningar som Svenska ESF-rådet gör för att stärka yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.” säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

Utlysningen ”Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux” pågår. Projektet kan tidigast starta 18 april 2016 och kan pågå som längst till och med 30 juni 2018. Maximal projekttid är 24 månader.

För mer information, kontakta Ingmar Paulsson, chef för nationell handläggning, 08-457 33 16. ingmar.paulsson@esf.se.

Länk till utlysningen

Taggar:

Om oss

Vi förändrar arbetsmarknaden Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har funnits sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Vår verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik. Vår uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead). Det innebär att vi utlyser projektmedel och följer upp och utvärderar effekterna av de olika projekten. Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU. Våra projekt arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem. Vårt arbete genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige.

Dokument & länkar