Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

April-juni 2018

  •  Hyresintäkter 117,0 (69,6) MSEK
  •  Driftnetto 85,7 (55,7) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 32,2 (78,2) MSEK
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,8 %
  •  Soliditet 14 % (17) per 30 juni 2018

Januari-juni 2018

  •  Hyresintäkter 229,8 (131,3) MSEK
  •  Driftnetto 170,8 (105,1) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 101,6 (107,8) MSEK
  •  Fastighetsportföljens värde uppgick till 6 417 (4 274) MSEK per 30 juni 2018

”Hyresintäkterna ökade med 75 procent under första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto är främst drivet av förvärv. Hittills i år har vi förvärvat 14 fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om 1,8 Mdr kronor. Vakansgraden i beståndet är fortsatt låg”, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se