Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

April-juni 2019

  •  Hyresintäkter 146,3 (117,0) MSEK
  •  Driftnetto 114,6 (85,7) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 142,3 (32,2) MSEK
  •  Direktavkastning rullande 12 månader 5,82% (5,82)
  •  Soliditet 13% (14) per 30 juni

Januari-juni 2019

  •  Hyresintäkter 278,8 (229,8) MSEK
  •  Driftnetto 210,8 (170,8) MSEK 
  •  Resultat efter skatt 139,2 (101,6) MSEK
  •  Fastighetsportföljens värde uppgick till 7 940 (6 417) MSEK per 30 juni 2019

”Hyresintäkterna ökade med 25 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är liksom tidigare främst drivet av förvärv inklusive ett förvärv i april av fyra fastigheter vid Boländernas Handelsplats i Uppsala”, säger Lennart Sten, VD för Svenska Handelsfastigheter.

Förändringen i periodens resultat efter skatt jämfört med föregående år förklaras av förvärv men också av att värdeförändringen i förvaltningsfastigheter var högre under första halvåret i år än föregående år. Under samma period har värdet av derivaten påverkats negativt av ränteförändringar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter

E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se   

Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 aug 2019 kl. 13:30 CET.

Svenska Handelsfastigheter
Box 5050
102 41 Stockholm
Tel: 010 10 141 00