KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB DEN 2 JUNI 2021

Report this content

Årsstämma med aktieägarna i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB har hållits den 2 juni 2021. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende resultatet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade om utdelning om 2,25 kronor per aktie till ägarna av stamaktier och 293,43 kronor per aktie till ägarna av preferensaktier samt att resterande vinstmedel om 3 126 754 092 kronor balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2020. Styrelsen bemyndigades att fastställa betalningsdag för utdelning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arja Taaveniku, Lennart Sten, Thomas Holm, Johan Röhss och Bo Liffner. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från denna årsstämma.

Beslutades att arvode till styrelseledamot, som ej är anställd i bolaget, ska utgå med 100 000 kronor, samt med 500 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets revisionsutskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 15 000 kronor per år och medlem.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Prenumerera

Dokument & länkar