KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB

Report this content

Årsstämma med aktieägarna i Svenska Handelsfastigheter AB har hållits den 31 maj 2023. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende resultatet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att utdelning inte ska utgå till aktieägarna. Årets resultat ska i stället balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Arja Taaveniku, Thomas Holm, Johan Röhss, Gunnar Balsvik, Frida Olsson, Staffan Unge, Pontus Sundin och Eva Andersson Rahlén. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor.

Beslutades att arvode till styrelseordförande ska utgå med 550 000 kronor per år, samt att arvode till övriga ledamöter, som inte är anställda av bolaget eller av ägarna till preferensaktier, ska utgå med 120 000 kronor per ledamot och år. Beslutades vidare att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets revisionsutskott, och som inte är anställda av bolaget eller av ägarna till preferensaktier, ska utgå med 15 000 kronor per år och medlem. Tilläggsarvode till styrelseordförande samt till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget eller av ägarna till preferensaktier ska utgå med 5 000 kronor per person och år om bolagets ESG Risk Rating från Morningstar Sustainalytics under 2023 är low risk. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen

Svenska Handelsfastigheter AB