• news.cision.com/
  • Svenska Handelsfastigheter/
  • LSTH Svenska Handelsfastigheter AB offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

Report this content

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande samt av den erbjudandehandling som publicerats på Svenska Handelsfastigheters webbplats för Erbjudandet (vilken anges nedan).

Den 13 april 2021 offentliggjorde LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor"), att överlåta samtliga utestående aktier i Tre Kronor till Svenska Handelsfastigheter ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes den 16 april 2021 ("Erbjudandehandlingen").

Med anledning av Tre Kronors två pressmeddelanden som offentliggjordes idag, den 26 april 2021, angående Tre Kronors uttalande avseende Erbjudandet, vari angavs att styrelsens enhälliga beslut är att inte rekommendera aktieägarna i Tre Kronor att acceptera Erbjudandet, avgivet värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) som styrelsen inhämtat från Erneholm Haskel AB samt presentation av icke-reviderade kvartalssiffror per den 31 mars 2021, har Svenska Handelsfastigheter upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen som omfattar nämnda dokument och information.

Tilläggshandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med Erbjudandehandlingen och anmälningssedel, tillgänglig på Svenska Handelsfastigheters webbplats för Erbjudandet, https://3kr.handelsfastigheter.se och Skandinaviska Enskilda Banken AB:s webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses.

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen.

Information om Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet, hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen, som är och kommer att vara tillgängliga på Svenska Handelsfastigheters webbplats om Erbjudandet, https://3kr.handelsfastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB
Tel: +46 70 697 81 70

För medierelaterade frågor, vänligen kontakta:

Michael Wallin, IR-kontakt
Tel: +46 70 878 80 19, e-post: ir@handelsfastigheter.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av LSTH Svenska Handelsfastigheter AB och kontaktpersonerna ovan i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2021, kl. 16:00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) är finansiella rådgivare till LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (”Svenska Handelsfastigheter”), och ingen annan, i samband med Erbjudandet. ABG Sundal Collier och Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Svenska Handelsfastigheter för att tillhandahålla det skydd som ABG Sundal Collier och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Svenska Handelsfastigheters kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Svenska Handelsfastigheter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.