LSTH Svenska Handelsfastigheter AB offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ)

Report this content

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera det Reviderade Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande samt av den erbjudandehandling som publicerats på Svenska Handelsfastigheters webbplats för Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet (vilken anges nedan).

Den 13 april 2021 offentliggjorde LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor"), att överlåta samtliga utestående aktier i Tre Kronor till Svenska Handelsfastigheter för 151 kronor per aktie ("Erbjudandet") och den 6 maj 2021 reviderades erbjudandet till 163 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet"). Acceptperioden förlängdes samtidigt från den 10 maj 2021 till och med den 20 maj 2021.

Den 21 maj förklarade Svenska Handelsfastigheter det Reviderade Erbjudandet ovillkorat, frånföll villkoret avseende mer än 90 procents acceptgrad och meddelade att det Reviderade Erbjudandet fullföljs samt att acceptperioden förlängs ytterligare, till och med den 4 juni 2021.

Det Reviderade Erbjudandet är nu avslutat. Vid utgången av den förlängda acceptperioden den 4 juni 2021 har det Reviderade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 8 541 476 aktier i Tre Kronor, vilket motsvarar cirka 83,1 procent[1] av aktierna och rösterna i Tre Kronor. Det innebär att under den förlängda acceptperioden har accepter avseende ytterligare 414 347 aktier erhållits. Totalt 1 489 876 aktier i Tre Kronor har förvärvats av Svenska Handelsfastigheter utanför det Reviderade Erbjudandet. Detta innebär att Svenska Handelsfastigheter sammanlagt äger och kontrollerar totalt 10 031 352 aktier, motsvarande 97,6 procent av aktierna och rösterna Tre Kronor.

Utöver vad som anges ovan innehar inte Svenska Handelsfastigheter några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Tre Kronors aktie.

Svenska Handelsfastigheter har påkallat tvångsinlösenförfarande avseende de återstående aktierna i Tre Kronor och begärt att Tre Kronors styrelse ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market. Sådan ansökan om avnotering har gjorts och ansökan har godkänts av Nasdaq Stockholm AB. Sista dag för handel är den 16 juni 2021.

Redovisning av likvid för aktier som har lämnats in under den förlängda acceptperioden som avslutades den 4 juni beräknas ske omkring den 14 juni 2021.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerar finansiella rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare till Svenska Handelsfastigheter i samband med det Reviderade Erbjudandet. Deloitte AB agerar rådgivare inom skatt till Svenska Handelsfastigheter i samband med det Reviderade Erbjudandet.

Information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet:

För ytterligare information om Erbjudandet och det Reviderade Erbjudandet, hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen, som är och kommer att vara tillgängliga på Svenska Handelsfastigheters webbplats om Erbjudandet, https://3kr.handelsfastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Sten, VD, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB
Tel: +46 70 697 81 70

För medierelaterade frågor, vänligen kontakta:

Michael Wallin, IR-kontakt
Tel: +46 70 878 80 19, e-post: ir@handelsfastigheter.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av LSTH Svenska Handelsfastigheter AB och kontaktpersonerna ovan i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2021, kl. 15.00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har endast offentliggjorts på svenska.

ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") är finansiella rådgivare till LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter"), och ingen annan, i samband med Erbjudandet. ABG Sundal Collier och Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Svenska Handelsfastigheter för att tillhandahålla det skydd som ABG Sundal Collier och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Erbjudandet (vilket i detta avsnitt "Viktig information" avser såväl Erbjudandet som det Reviderade Erbjudandet) lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Svenska Handelsfastigheters kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Svenska Handelsfastigheter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

[1] Baserat på samtliga utestående 10 278 952 aktier i Tre Kronor.