Mycket låga ESG-risker hos Svenska Handelsfastigheter enligt Sustainalytics

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 16 augusti 2022

De hållbarhetsrelaterade riskerna hos Svenska Handelsfastigheter är så låga att de bedöms som försumbara. Det står klart sedan Svenska Handelsfastigheter låtit analysföretaget Sustainalytics utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter. Bolaget är bland de fastighetsbolag med absolut lägsta hållbarhetsrisker i Sverige som Sustainalytics analyserat ur ett ESG-riskperspektiv.  

”Vi har sedan flera år bedrivit ett målinriktat arbete för att utveckla vår hållbarhetsstrategi. Vi har bland annat satsat stort på att hållbarhetscertifiera våra fastigheter, öka användningen av förnybar el med hjälp av solceller och upphandling av endast grön el. Mycket arbete har även lagts på bolagsstyrning, inklusive att ta fram policyer och rutiner för uppföljning. Vi är både glada och stolta över att detta gett ett tydligt resultat som påvisar våra ambitiösa klimatmål”, säger Thomas Holm, vvd Svenska Handelsfastigheter.

Till grund för Sustainalytics riskbedömning ligger en omfattande genomlysning. Bland områden som utvärderats återfinns fastighetsbestånd, klimatrisker, vattenförbrukning samt hållbara produkter och tjänster. De sociala aspekterna rör bland annat diskriminering, jämlikhet, föreningsfrihet, personalomsättning, medarbetarundersökningar och utbildning av personalen. Inom bolagsstyrning utvärderas bland annat produkt- och IT-säkerhet, kundnöjdhet, affärsetik, korruption och visselblåsning.

Den oberoende bedömningen baseras på hur starka policyerna och programmen för att adressera den här typen av frågor är, men även på faktiskt utfall.

Sustainalytics sammanfattning bifogas och finns även att läsa på www.handelsfastigheter.se/ESG

ESG-rådgivare har varit Nykredit.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vvd Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se  
070 – 943 68 00

Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter
lennart.sten@handelsfastigheter.se
070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se