Stärker balansräkning och kreditvärdighet genom inlösen av utestående obligationer

Report this content

Pressmeddelande
Stockholm den 1 juli 2020

Svenska Handelsfastigheter avser lösa in samtliga sina utestående obligationer och omvandla dem till eget kapital genom en kvittningsemission av högst 584 724 aktier. Kvittningsemissionen innebär att bolagets eget kapital ökar med högst cirka 2,7 Mdr kronor samtidigt som koncernens soliditet ökar väsentligt. I samband med kvittningsemissionen avnoteras obligationerna från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag för obligationerna är den 1 juli 2020.

Vid full anslutning till erbjudandet och en teckningskurs om 4 609 kronor per aktie kommer bolagets eget kapital genom kvittningsemissionen att öka med 2 694 992 916 kronor, motsvarande 584 724 nya aktier. Koncernens eget kapital kommer att uppgå till 3,9 Mdr kronor efter full anslutning till erbjudandet.

Teckningsberättigade i kvittningsemissionen är innehavarna av obligationerna - Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) och Kåpan pensioner försäkringsförening. För bolagets aktieägare innebär kvittningsemissionen ingen utspädning.

”Genom denna åtgärd stärker vi vår balansräkning samtidigt som vår kreditvärdighet förbättras”, säger VD Lennart Sten.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Lennart Sten, VD Svenska Handelsfastigheter
E-post: lennart.sten@handelsfastigheter.se
Tel: 070 – 697 81 70

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

 

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 16:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar