Kyrkan beredd att hjälpa fler flyktingar

Allt fler människor söker sig till Sverige för att få skydd. Man lämnar krig och förföljelse och ser Sverige som en fristad. Detta är också något som många församlingar märker av. Därför startar Lunds stift ett nätverk för flykting- och integrationsarbete i höst och första mötet äger rum i Moskén i Malmö i september.

Nätverket är för församlingsanställda i Skåne och Blekinge, främst diakoner och diakoniassistenter som på olika sätt möter flyktingar och asylsökande i sina församlingar.
- Tyvärr är inte alltid situationen så gynnsam i Sverige. Samhällsklimatet har hårdnat och många avvisas ur landet trots stort behov av skydd. Vi som kyrka har ett ansvar att möta alla människor som finns i vår församling, även flyktingen och den asylsökande. Vi kanske inte alltid kan påverka beslut men vi kan lyssna till människors berättelser och ge möjlighet till gemenskap och mänskliga möten, säger Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon i Lund.

Syftet med nätverket är att höja kompetensen kring bland annat asylprocess, lagar och regler genom föredrag och seminarier. Dessutom ska det ge inspiration och nya idéer till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande, och uppmuntra fler församlingar i Lunds stift att skapa goda mötesplatser för dessa människor. Tanken är också att ett erfarenhetsutbyte mellan församlingarna ska ske.
- Nätverkets syfte är även att skapa opinion och samverka samt ha en dialog i dessa frågor med andra ideella organisationer, kyrkor och trosriktningar, fortsätter Lena Strömberg Larsson.

Sedan tidigare har Lunds stift en flyktingkollekt för att hjälpa församlingarna i Skåne och Blekinge att stötta de flyktingar som kommer och behöver hjälp. Genom sina diakoner och präster kan församlingarna söka ekonomisk hjälp från flyktingkollekten när behov finns. Kollekten är i första hand till för familjeåterförening och för att stötta flyktingbarn i utsatta situationer.

För mer information
Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon, telefon 046-15 55 51, 0767-73 57 14


Daniel Bramsell
Pressekreterare
Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83
E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift

 

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 189 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Taggar:

Om oss

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas bland annat om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Vision: Bottna i nåden, skapa i världen. Inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar.

Dokument & länkar