Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 maj 2021, dels anmäla sig för deltagande vid årsstämman genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar via e-post till info@nyttobostader.se eller via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.

Ett separat digitalt informationsmöte för aktieägarna kommer att hållas torsdagen den 20 maj 2021 vid vilket bland annat bolagets verkställande direktör Tommy Johansson kommer att delta. På informationsmötet kommer verkställande direktören att hålla ett anförande och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet för aktieägarna finns på www.nyttobostader.se.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före onsdagen den 19 maj 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till bolaget med e-post till info@nyttobostader.se eller via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm. Formulär för poströstning finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nyttobostader.se. Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande på årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet skickas in i original till adress enligt ovan. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nyttobostader.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska ha kommit in per post eller e-post enligt ovan senast onsdagen den 26 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 26 maj 2021 genom att meddela detta till info@nyttobostader.se (meddelanden som mottagits efter onsdagen den 26 maj 2021 kommer att bortses från). Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen för senaste räkenskapsåret
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 4. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning
 5. Beslut om
  (i) införande av långsiktigt incitamentsprogram
  (ii) emission av teckningsoptioner, samt
  (iii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal
 6. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier
 8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Emma Norburg utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning (punkt 4)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Johan Thorwid till justeringsperson eller, om han har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden och som, om möjligt, inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för senaste räkenskapsåret (punkt 7)

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 till bolagsstämman. Handlingarna tillhandahålls på bolagets webbplats www.nyttobostader.se.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om en krona och tjugofem öre (1,25) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 29 066 185 kronor årligen på befintliga preferensaktier. 

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista vardagen i juni, september, december och mars.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras enligt punkt 14 och med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 15 på dagordningen, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 1,25 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)

Av på bolagsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till stämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Följande personer har varit styrelseledamöter i bolaget under det senaste räkenskapsåret och föreslås beviljas ansvarsfrihet: Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Frida Holmberg, Gunilla Högbom, Emma Norburg, och Hanna Wachtmeister.

Tommy Johansson har varit verkställande direktör i bolaget under det senaste räkenskapsåret och föreslås beviljas ansvarsfrihet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag (punkt 9)

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Större aktieägare föreslår att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 750 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 250 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 100 000 kronor vardera.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 11)

Större aktieägare föreslår omval av ordinarie ledamöterna Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Frida Holmberg, Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Emma Norburg föreslås omväljs som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.nyttobostader.se

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för bolaget kommer Jonas Svensson att utses till huvudansvarig.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa de föreslagna principerna för tillsättande av valberedning i Svenska Nyttobostäder AB och föreslagna instruktionerna. Principerna innebär i huvudsak följande: Bolaget ska ha en valberedning som tillvaratar aktieägarnas intressen och som förbereder stämmans beslut avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer samt arvodering av desamma. Valberedningen ska även föreslå eventuella förändringar i förfarande för utseende av valberedning. Valberedningen avses representanter för bolagets fyra största ägare. Avstämning baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget (punkt 13)

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Bolaget") föreslår att stämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i den koncern som Bolaget är moderbolag i ("Koncernen") för att stimulera dem till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer såväl som för att öka Koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Koncernens affärsstrategi och bevarande av dess långsiktiga intressen är att Koncernen kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att Koncernens anställda fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en mycket hög nivå. Styrelsen finner det viktigt och i alla aktieägares intresse att anställda i Koncernen har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av Bolagets aktiekurs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att (i) införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2021/2026") för Koncernens anställda, (ii) genomföra en riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner samt (iii) godkänna att det helägda dotterbolag som tecknar teckningsoptioner överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2021/2026.

 1. Införande av Incitamentsprogram 2021/2026

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa Incitamentsprogram 2021/2026 baserat på teckningsoptioner som ges ut och vidareöverlåts till personal enligt punkterna (ii) och (iii) nedan.

 1. Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

 • Bolaget ska emittera högst 60 000 teckningsoptioner av serie 2021/2026 ("Teckningsoptionerna").
 • Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda dotterbolaget A Equity Förvaltning Management AB, org.nr 559214–5766 ("Dotterbolaget").
 • Överteckning kan inte ske.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningsoptionerna tilldelas Dotterbolaget vederlagsfritt.
 • Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden 1 mars 2026 – 15 mars 2026. För det fall att perioden skulle infalla under en s.k. stängd period senareläggs datumet med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden.
 • Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market, under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
 • Aktier emitterade som ett resultat av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
 • De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga A, som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Som framgår därav kan teckningskursen, liksom antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid aktiesplit, fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
 • Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av Teckningsoptionerna att uppgå till högst 2 400 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av en aktiesplit, emissioner med mera.
 • Styrelsen bemyndigas att göra sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.
 1. Vidareöverlåtelse av Teckningsoptioner till anställda

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget vidareöverlåter Teckningsoptioner enligt nedan.

 • Dotterbolaget har en rätt att överföra Teckningsoptionerna på marknadsvillkor till personer som är eller kommer bli anställda i Koncernen enligt följande fördelning:
Kategori Max tilldelning per person
VD 10 000
Övrig ledningsgrupp 10 000
Övriga medarbetare som inte ingår i ledningsgrupp eller är supportpersonal 2 500
Supportpersonal 1 000 

De personer som har rätt att förvärva Teckningsoptionerna ska anmäla hur många optioner som de önskar förvärva och får vid tilldelning det antal som de önskat förvärva förutsatt att överteckning inte sker och att önskat antal inte överskrider ovan angiven maxtilldelning. Vid överteckning får Bolagets styrelse diskretionärt besluta om slutlig tilldelning inom de ramar som anges ovan.

 • Överlåtelse av Teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagarna i programmet ska ske till ett pris som motsvarar marknadsvärdet för Teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen beräknad enligt Black&Scholes av en oberoende värderingsman.

 • Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan eller blir återköpta av Dotterbolaget under något optionsavtal, ingått mellan Dotterbolaget och deltagare i programmet, ska behållas av Dotterbolaget så att de enligt instruktioner från Bolagets styrelse kan erbjudas och överföras till andra anställda eller makuleras om Bolagets styrelse så önskar.
 • Teckningsoptionerna omfattas i övrigt av sedvanliga villkor, vilka bland annat innebär att Teckningsoptionerna omfattas av en skyldighet för deltagare i programmet som önskar att överlåta eller annars sälja sina Teckningsoptioner till tredje part att först erbjuda Dotterbolaget att förvärva Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna omfattas även av en rätt för Dotterbolaget att återköpa Teckningsoptioner om innehavarens anställning i Bolaget upphör eller om innehavaren säger upp eller bli uppsagd från sin anställning under löptiden för programmet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att uppnå optimal intressegemenskap mellan deltagarna i Incitamentsprogram 2021/2026 och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieägande.

Styrelsen bemyndigas att genomföra beslutet i enlighet med punkterna (i) och (ii) ovan och se till att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt (iii) ovan.

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2021/2026 har beretts av Bolagets styrelse tillsammans med rådgivare.

Till följd av att Teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av Incitamentsprogram 2021/2026. Utöver kostnader för administration, implementering och utvärdering av Incitamentsprogram 2021/2026, förväntas inga kostnader uppstå i samband med Incitamentsprogram 2021/2026.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga Teckningsoptioner kan högst 60 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om mindre än 0,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av vissa händelser som framgår av Bilaga A. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier dividerat med totalt antal aktier efter ökningen av antalet aktier.

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vidare är beslut enligt ovan villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2.819.275 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 112.771 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare, enligt den fördelning som framgår av Bilaga B, som finns tillgänglig på bolagets webbplats, som tecknat avtal ("Förvärvsavtalen") om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Fyrlotsen och Kronan). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet.
 • Teckningskursen ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
 • Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
 • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Tilldelning av preferensaktierna är villkorat av att tillträde enligt Förvärvsavtalen sker. Tilldelning till tecknare som tecknat Förvärvsavtal avseende Fyrlotsen förutsätter även att tilldelningen av preferensaktier till dessa tecknare inte skett i den riktade nyemission av preferensaktier som beslutades om på extra bolagsstämma den 1 december 2020.
 • De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet.
 • Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Eftersom vissa av tecknarna är närstående till bolaget krävs för giltigt beslut att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vidare är beslut enligt ovan villkorat av bolagsstämmans i moderbolaget ALM Equity AB godkännande enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 66 314 637 aktier, varav 60 501 400 stamaktier och 5 813 237 preferensaktier. Stamaktier har ett röstvärde om 10 per aktie och preferensaktier har ett röstvärde om 1 per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 610 827 237. Bolaget innehar inga egna aktier.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag under punkterna 12–14 ovan samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 6 maj 2021. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast måndagen den 17 maj 2021, till adress Svenska Nyttobostäder AB (publ), "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm  eller via e-post till info@nyttobostader.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.nyttobostader.se och på bolagets kontor på Regeringsgatan 59 i Stockholm senast den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur Svenska Nyttobostäder AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * * *

Stockholm i april 2021

Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Styrelsen

Tommy Johansson

VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera