Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 kl. 9.00, hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm.


Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 5 maj 2023, 
   
 • dels anmäla sig hos Bolaget senast tisdagen den 9 maj 2023, eller avge en poströst i sådan tid att poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 9 maj 2023.
   

Anmälan ska göras via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), ”Årsstämma”, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@nyttobostader.se senast tisdagen den 9 maj 2023. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller annan förvaltare måste senast fredagen den 5 maj 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före den 5 maj 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 

Poströstning

Aktieägare kan även välja att poströsta. Det formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se) och hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägare avser att nyttja möjligheten till att poströsta ska aktieägaren sända komplett ifyllt poströstningsformulär via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), ”Årsstämma”, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@nyttobostader.se senast tisdagen den 9 maj 2023. Om poströstningsformuläret avser poströstning för en aktieägare som är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även sändas till Bolaget i god tid före stämman. Poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa på adressen ovan senast tisdagen den 9 maj 2023. Vänligen notera att en aktieägare som på föreskrivet sätt utnyttjat möjligheten till poströstning därigenom anses ha anmält sig till stämman, varför en separat anmälan för den som poströstat på föreskrivet sätt inte är nödvändig. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
 

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud vid stämman ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se) samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman. 
 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen för senaste räkenskapsåret 
 9. Beslut om     
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag
 11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut
 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Emma Norburg utses till ordförande vid stämman. 

Punkt 9.a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen 

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av bolagsstämman.

Punkt 9.b. Beslut om dispositioner av resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag. 

Punkt 11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete eller deltagare i arbetsgrupp ska utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 50 000 kronor. 

Upplysningsvis erinras om att, för det fall att styrelseledamot uppdras att utföra arbete som normalt sett inte ingår i ett styrelseuppdrag, kan ersättning för sådant arbete komma att utbetalas.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Emma Norburg, Joakim Alm, Fredrik Arpe, Jonas Bengtsson och Hanna Wachtmeister för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Emma Norburg föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se).

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för Bolaget kommer Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet får, förutsatt att nyemissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ske upp till det belopp som utgör gränsen i bolagsordningen vid tidpunkten för beslutet, och om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att styrelsen även ska kunna besluta om emission med avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 71 511 357 aktier, varav 60 501 400 stamaktier och 11 009 957 preferensaktier. Stamaktier har ett röstvärde om 10 och preferensaktier har ett röstvärde om 1. Antalet röster uppgår sammanlagt till 616 023 957. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar och upplysningar 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 24 april 2023. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se). 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress.

Personuppgifter 

För information om hur Svenska Nyttobostäder AB (publ) behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *
Stockholm i april 2023
Svenska Nyttobostäder AB (publ)
Styrelsen

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera