Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2021

Report this content

Stockholm, 28 april 2022

Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se 

ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:

Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Offentliggörande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-28 kl: 08.00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media