Svenska Nyttobostäder AB (publ): Årsredovisning 2022

Report this content

Stockholm, 20 april 2023

Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2022 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.

ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

För mer information, kontakta:
Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-04-20 kl: 16:15.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar: