Svenska Nyttobostäder AB (publ) januari - september 2020

Report this content

Stockholm 2020-11-25

Nyckeltal      2020
jan-sept
2019
jan-sept
2019
jan-dec
Hyresvärde, Mkr 118 29 65
Hyresintäkter, Mkr           71 21 35
Driftnetto, Mkr 44 12 32
Förvaltningsresultat, Mkr 0 -1 -2
Värdeförändring förvaltningsobjekt, Mkr 66 92 120
Resultat efter skatt, Mkr 51 91 116
Resultat efter skatt per stamaktie, kr 0,53 0,68 0,69
Överskottsgrad, % 62 60 91
Belåningsgrad, % 70 32 65
Ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, % 100 100 100
Ekonomisk uthyrningsgrad totalt, % 95 100 97

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september 2020

  • Svenska Nyttobostäder AB (publ) registrerades den 2 april 2020.
  • Den 17 september 2020 blev Svenska Nyttobostäder AB(publ) moderbolag i koncernen genom att teckna bindande förvärvsavtal för 29 förvaltningsobjekt till ett förvärvsvärde på 11,8 Mdkr. Fem av dessa objekt var färdigställda och tillträddes den 23 september, Svenska Nyttobostäder-koncernen ärver den finansiella historiken för dessa förvaltningsobjekt (se Redovisningsprinciper not 1). Ytterligare ett objekt tillträddes vid färdigställande den 30 september. Resterande 23 objekt kommer att tillträdas mellan 2020-2025.
  • I samband med förvärvet av de 29 objekten erhöll säljarna stamaktier i Svenska Nyttobostäder till ett pris om 4 öre per aktie. Det totala antalet stamaktier är sedan dess 60 501 400.  ALM Equity och övriga säljare åtog sig även att finansiera fastigheterna vid tillträde genom teckning av preferensaktier om totalt 3,9 Mdkr. Åtagandena får endast nyttjas till finansiering av ovan nämnda förvärv.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Svenska Nyttobostäders stam- och preferensaktie noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 2020-11-04.
  • Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som hålls den 1 december 2020. På stämman ska det beslutas om emission av preferensaktier till säljare av Esplanaden, Ängshuset och Fyrlotsen.

VD-ord

Spännande tid för Svenska Nyttobostäder

Det är med en enorm stolthet som vi på Svenska Nyttobostäder den 4:e november introducerades på Nasdaq First North Growth Market. Det är väldigt roligt att något som vi har arbetat så hårt med har utvecklats i rekordfart från idé till ett förvaltningsbolag med en portfölj om 5 752 lägenheter, varav 814 tillträdda. Och det är bara början.Genom noteringen på First North Growth Market skapas bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för bolagets ägare. Samtidigt ökar kännedomen om bolaget vilket ger oss större möjligheter till tillväxt.

Under året har vi successivt tillträtt förvaltningsobjekt. Senast tillträdde vi Esplanaden i september, vilken var fullt  uthyrd vid tillträdet. Vid årets slut kommer vi att ha tillträtt drygt 20 procent av det förvärvade fastighetsbeståndet.  Vartefter vi tillträder fler fastigheter kommer både intäkter och resultat att öka. Blickar vi fram till 2023 kommer vi att ha drygt 70 procent av portföljen i förvaltning. 

Till och med september belastar engångskostnader för organisation- och verksamhetsutveckling resultatet. Dessa kostnader kommer att klinga av framöver. Framgent lämnar vi de organisatoriska engångskostnaderna bakom oss och med en ökande intäktsbas kommer förvaltningsresultatet successivt att förbättras.

Effektiv mentalitet skapar mervärden och möjligheter
Vi har under 2020 visat att vi efterlever vårt ledord ”Effektivitet” genom att genomföra affären av 5 752 lägenheter under tredje kvartalet samt även nå en viktig milstolpe i och med noteringen av Svenska Nyttobostäder. Allt under rådande pandemi.

Vi är övertygade om att framtidens boende måste vara både klimatsmart och yteffektivt, om Stockholm ska räcka till alla. Vi kommer fortsättningsvis endast förvärva fastigheter med yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. 

Att rita en tvåa på 35 kvadratmeter som rymmer allt man behöver och samtidigt upplevs som rymlig är en konst. Den tvåan är dessutom mycket billigare att bygga, förvärva, förvalta och förstås att bo i. Lägenheten på 35 kvadratmeter lämnar även ett mindre klimatavtryck än den större på t ex 55 kvadratmeter. I en värld där utsläppen måste minska spelar bostaden en stor roll. Bostäderna står för cirka 25 procent av Sveriges totala energiförbrukning.

Vår målsättning är att skapa “communities”, där delade tjänster och närservice kopplas samman med bostaden, där grannar genom digitala lösningar hjälps åt och delar de resurser som behövs smartare. I anslutning till lägenheterna finns gym, butiker, restauranger, elbilspooler och service såsom tvätt- och paketutlämning. Detta leder till attraktiva bostäder som gagnar de boende när man tillsammans delar på resurserna.

Svenska Nyttobostäders bidrag till marknadsjämvikt
Det finns ett glapp mellan utbud och vad folk faktiskt efterfrågar. I regionen utgörs 72 procent av 1-2 personers hushåll, medan andelen bostäder för den gruppen enbart utgör cirka 44 procent. Det är en obalans som vi gärna vill vara med och rätta till. Våra lägenheter ska alla ha råd med och efterfrågan är stor från bl a unga vuxna, nya på bostadsmarknaden och pensionärer. Det är en bra grund att stå på. Vi bedömer således risken för att Svenska Nyttobostäders lägenheter inte blir uthyrda som mycket låg. 

Utöver efterfrågan bland privatpersoner finns även en stor marknad bestående av företag, kommuner, skolor, myndigheter och institutioner som behöver ordna tillfälliga bostäder för konsulter, gästforskare, kunder eller resande personal. Att hyra lägenheter är billigare än hotell och mer hemtrevligt och praktiskt över tid. Svenska Nyttobostäders produkt möter dessa kunders efterfrågan vad gäller hög standard, lägenheternas utformning och inte minst genom centrala lägen i direkt anslutning till spårbunden trafik i Stockholms närförorter.

När vi blickar framåt de kommande åren ser vi den förvärvade portföljen, som vi succesivt kommer att tillträda, som en fantastisk bas att utgå från. Då investerare förbundit sig att tillskjuta det egna kapitalet för de 5 752 lägenheterna har bolaget finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.

Fortsatt stor efterfrågan på yteffektiva lägenheter trots Covid-19
Det rådande läget i samhället med Covid-19 har inte ändrat den sedan tidigare stora efterfrågan på hyresbostäder i Stockholmsområdet. Underskottet av hyresbostäder kvarstår och möjligheten att hyra mindre bostäder i Stockholm utan kötid är mycket begränsad. Det medför ett fortsatt intresse och stor marknad bland nyinflyttade i regionen och även bland företag och andra institutioner. Generellt upplevs marknaden för denna typ av fastigheter med yteffektiva och klimatsmarta förvaltningsbostäder som fortsatt god och marknadsvärdet på bolagets förvaltningsfastigheter bedöms vara intakt även beaktat den inverkan som coronapandemin haft på samhället och ekonomin i stort.

Det är mycket roligt att välkomna alla aktieägare som vill vara med på vår resa. Vi ser fram emot att om fem, tio och femton år stolt fortsätta att leverera attraktiva boenden och communities som är hem som verkligen efterfrågas och behövs.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som varit delaktiga i Svenska Nyttobostäders väg till där vi står idag. Trots den rådande pandemin har vi genom kreativa lösningar och väldigt hårt arbete nått dit något som för ett år sedan enbart var en dröm.

Tommy Johansson
VD, Svenska Nyttobostäder

Kontaktperson:

Tommy Johansson, VD

tommy.johansson@nyttobostader.se

 

Denna information är sådan insider­information som Svenska Nytto­bostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CEST den 25 november 2020.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media