Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentligör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 2021-11-01

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) emitterade den 21 september 2021 säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0016797799 till ett belopp om 400 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 250 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Enligt villkoren för Obligationerna har Nyttobostäder åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För ändamålet har Nyttobostäder upprättat ett noteringsprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida nyttobostader.se under Investor Relations och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Första dag för handel beräknas infalla på eller omkring den 4 november 2021.

För mer information, kontakta:

Tommy Johansson, VD

tel. +46 (0) 708 610 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 13:15.

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera