Boklutskommuniké

Bokslutskommuniké för år 2000 *Kraftigt omstrukturerad verksamhet *Resultat före skatt -51 (-194) MSEK inkl. omstruktureringskostnader och kursförluster vid återbetalning av lån *Soliditet 31 (15) % *Ingen utdelning föreslås *Samtliga banklån återbetalda *Positivt resultat förväntas 2001 Verksamheten Efter avvecklingen av kylsjöfarten i december 1999 är SOL ett renodlat linjerederi. Huvudverksamheten är den linjetrafik, som SOL bedrivit i 90 år, mellan Norden och östra Medelhavet. Denna trafik drivs sedan 1 oktober 2000 genom ett joint venture, SolNiver Lines, där SOL äger 60 %. Trafiken baseras på fyra RoRo-fartyg som vid behov kompletteras med inhyrt tonnage. Verksamheten omfattar även containertrafik mellan Norden och södra Afrika, linjeagentur till bl a västra Afrika samt internationella projekttransporter. Viktiga händelser under 2000 År 2000 kännetecknas av ett omfattande omstruktureringsarbete varvid särskilt märks: Strategiskt samarbete: SOL har tillsammans med Scan Orient Shipping Co. Ltd, ett dotterbolag till det grekiska rederiet Niver Lines, bildat ett joint venture med SOL som 60 %-ig delägare. Det nya bolaget, SolNiver Lines, övertog 1 oktober de två delägarnas linjetrafiker mellan Norden och Medelhavet och är därmed den störste RoRo-linjeoperatören i detta trafikområde. Genom det nya bolaget samordnas de två rederiernas resurser och SolNiver Lines blir den gemensamma strategiska partnern för bl a svensk och finsk exportindustri. Marknadsföring och bokningar sker genom agenter i respektive länder där SOL är generalagent för Skandinavien, de baltiska staterna och England. Verksamheten baseras i första hand på tonnage som delägarna långsiktigt hyr in till bolaget, vilket vid behov kompletteras med erforderligt externt tonnage. SolNiver Lines sysselsätter f n fem fartyg varav fyra är de RoRo-fartyg som tidigare var basen i SOLs linjetrafik och som nu chartras till SolNiver Lines. Samarbetet innebär att större transportvolymer kan samordnas på ett effektivare sätt. Detta medför bättre service till kunder respektive bättre utnyttjande av gemensamma resurser, vilket beräknas ge väsentligt förbättrad lönsamhet. Rationaliseringar: Parallellt med bildandet av SolNiver Lines har även omfattande rationaliseringar genomförts inom den kvarvarande SOL- organisationen, vilket bl a medfört personalminskningar med ca 25 % utöver den personal som övergått till SolNiver Lines. Lägre framtida fartygskostnader: SOL har under sista kvartalet överlåtit samtliga fyra RoRo-fartyg enligt den försäljningsöverenskommelse som träffades i maj. Den totala försäljningssumman, 43,5 MUSD, innebär att SOL återbetalat samtliga banklån samt fått ett likviditetstillskott om ca 10 MSEK. Ett långtidskontrakt har samtidigt träffats som innebär att fartygen hyrs på T/C-basis av SOL under sju år. SOL har även option att återköpa fartygen. Uppgörelsen innebär att framtida fartygskostnader sänks med ca 10-15 MSEK per år beroende på USD-kursen. Försäljning av aktierna i Sea Partner: SOL har sålt sitt 50 %-iga aktieinnehav i shipmanagementbolaget Sea Partner. Försäljningen var en naturlig följd av beslutet att sälja RoRo-fartygen respektive att koncentrera verksamheten till linjesjöfart och innebar en positiv likviditetseffekt respektive realisationsvinst med ca 2 MSEK. Trafiksamarbete och ny agentur: SolNiver Lines träffade i november en överenskommelse med det polska rederiet Pol-Levant Shipping Lines Ltd om trafiksamarbete mellan Norden och Medelhavet. Pol-Levant har därvid utsett SOL till agent i Sverige, som därmed kan erbjuda kunderna service till fler destinationer. SOLs godsvolymer på agentbasis från Sverige till Medelhavet bedöms därmed öka med ca 50 %. Koncernresultat Koncernens resultat före skatt blev -51 (-194) MSEK. Avyttringen och den därpå följande återhyrningen av RoRo-fartygen har valts att redovisas som en försäljning respektive en operationell leasing och inte som en finansiell leasing, trots att fartygen återchartras på sju år, då den återstående livslängden bedöms vara väsentligt längre. Hela kursförlusten vid lösen av fartygslånen jämte realisationsvinsten vid försäljningen av fartygen har därmed tagits i bokslutet för år 2000. Effekten blir att resultatet försämrats med 19 MSEK, utöver vad som antogs i den 25 oktober lämnade resultatprognosen om en förlust på 25-35 MSEK. Samtidigt medför valet av operationell leasing ca 3 MSEK lägre kostnad per år under den framtida charterperioden. Valet av metod har ingen likviditetspåverkan. I resultatet ingår omstruktureringskostnader av engångskaraktär om 13 MSEK. Dessa har huvudsakligen uppkommit i samband med personalminskningar, avtalspensioneringar samt agentbyten. I årets resultat ingår vidare 17 MSEK som är det nuvärdesberäknade beloppet av de totalt 21 MSEK i överskottsmedel från försäkringsbolaget Alecta (f d SPP). Rörelseresultatet har påverkats negativt av de kraftigt höjda bunkerpriserna, trafikstörningar i israeliska hamnar, lägre volymer och fortsatt pressade fraktrater till följd av överkapacitet i trafikområdet. De höjda bunkerpriserna har medfört merkostnader om ca 26 MSEK. Detta har bara delvis kunnat kompenseras genom bunkertillägg. Transportvolymerna ökade under det sista kvartalet som en följd av det nya samarbetet i SolNiver Lines. Resultateffekten under år 2000 är dock begränsad till följd av etablerings- och uppstartningskostnader. Containertrafiken mellan Norden och södra Afrika samt de internationella projekttransporterna visar väsentligt bättre resultat än föregående år, 6 (1) MSEK före realisationsvinster. I årets koncernresultat har ca 5 MSEK reserverats till följd av retroaktiva justeringar av resultatet för den trafikpool som SOLs kylfartyg deltog i under 1999. Denna justering är dock inte accepterad av SOL. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive avtalade kreditfaciliteter var den 31 december 33 (26) MSEK. I februari 2000 genomfördes en nyemission som tillförde koncernen netto 47 MSEK. Under året har lån om totalt 47 MUSD återbetalats, vilket innebär att SOL därefter inte har några låneskulder. Investeringarna under året uppgick till 1 (2) MSEK. Av de överskottsmedel från Alecta som tillfaller SOL, ca 21 MSEK, har hitintills 5 MSEK utbetalats kontant. Del av det återstående beloppet beräknas att utbetalas under första halvåret 2001 för de avtalspensioneringar som genomfördes i slutet av år 2000. När pågående likvidering av kyldotterbolagen registrerats, vilket beräknas vara avslutat under första halvåret 2001, och efter förluster år 2000 beräknas koncernens outnyttjade förlustavdrag uppgå till ca 325 MSEK. Soliditeten i koncernen var 31 (15) %. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 15 (18) MSEK. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -31 (-165) MSEK. I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 25 MSEK. Balansomslutningen var 77 (200) MSEK och det egna kapitalet 58 (62) vilket motsvarar en soliditet om 76 (31) %. Likvida medel var 13 (13) MSEK. Under året har lån om drygt 9 MUSD återbetalts samt 13 MSEK betalts som rörelse- och insatskapital i SolNiver Lines. Framtidsutsikter Renodlingen av verksamheten genom avvecklingen av kylsjöfarten och nyemissionen skapade förutsättningar för utvecklingen av verksamheten och att i framtiden åter redovisa positivt resultat. Det nu inledda samarbetet med Scan Orient och Pol-Levant ger betydande kommersiella effekter genom bl a högre transportvolymer vilket medför en effektivare operation. För SOL betyder detta, tillsammans med framtida lägre fartygskostnader och övriga kostnadsrationaliseringar, en förbättrad långsiktig lönsamhet. Vidare förväntas den positiva utvecklingen för containertrafiken till södra Afrika samt de internationella projekttransporterna bestå. Detta medför att ett positivt resultat förväntas för år 2001. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Bolagsstämma Aktieägarna kommer att kallas till ordinarie bolagsstämma den 3 maj 2001 klockan 16.00 på SOLs kontor i Göteborg. Kommande ekonomisk information Årsredovisning för 2000 kommer att distribueras i början av april och kan beställas från bolaget. Följande information kommer att lämnas för verksamheten år 2001: Delårsrapport januari-mars 3 maj 2001 Halvårsrapport januari-juni13 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 29 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 februari 2002 Årsredovisning 2001 april 2002 Göteborg den 26 februari 2001 Svenska Orient Linien AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta Ekonomichef Catarina Mikkelä Reinink eller VD Kent Flodberg, telefon 031-64 54 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00780/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00780/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar