Delårsrapport

Report this content

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2002 · Den fortsatt upptrappade konflikten i Mellanöstern har medfört väsentligt lägre transportvolymer till området · Linjetrafiken till södra och västra Afrika samt projekttransporterna visar fortsatt positiv utveckling · Resultat under andra kvartalet -4 MSEK (föregående år 7 MSEK) · Soliditet 44 % (30 %) Verksamheten Svenska Orient Linien (SOL) bedriver linjesjöfart. Huvudverksamheten är linjetrafiken mellan Norden och Medelhavet. Denna trafik drivs sedan hösten 2000 genom ett joint venture, SolNiver Lines, där SOL äger 60 %. Trafiken baseras på fyra RoRo fartyg vilka chartras från SOL, som i sin tur långtidschartrar dessa. RoRo-fartygen kompletteras vid behov med inhyrt externt tonnage. SOL är generalagent för SolNiver Lines i Skandinavien, de baltiska staterna och England samt för rederiet Pol- Levant Shipping Lines i Sverige. Pol-Levant, som också bedriver linjetrafik mellan Norden och Medelhavet, har trafiksamarbete med SolNiver Lines. Verksamheten omfattar även containertrafik mellan Norden och Södra Afrika, linjeagentur till västra Afrika och internationella projekttransporter. Koncernresultat Den fortsatt upptrappade konflikten mellan Israel och Palestina har inneburit väsentligt lägre transportvolymer till två för SOL mycket betydelsefulla marknader. Minskningen är främst hänförbar till skeppningsvolymerna från Finland. Detta tillsammans med den försvagade USD har medfört att nettoomsättningen har minskat till 118 MSEK (141) under 2: a kvartalet. De minskade fraktintäkterna för Medelhavstrafiken innebär att linjen gick med förlust under 2:a kvartalet. Verksamhetsvolymerna för linjetrafiken till södra och västra Afrika samt projekttransporter ligger på högre eller oförändrade nivåer och dessa verksamheter visar fortsatt god lönsamhet. Koncernens resultat under andra kvartalet blev -4 MSEK (7) respektive -6 MSEK (6) för första halvåret 2002. Finansiell ställning Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och avtalade kreditfaciliteter om 25 MSEK, var vid halvårsskiftet 49 MSEK mot 59 MSEK vid årsskiftet. Koncernen har inga lån eller utnyttjade kreditfaciliteter. Investeringarna under perioden januari-juni uppgick till 2 MSEK (1). Soliditeten i koncernen var per den 30 juni 44% jämfört med 46% vid årsskiftet. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 60 (68) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar blev i moderbolaget -9 (0) MSEK och resultatet före dispositioner och skatt blev -9 (0) MSEK. Balansomslutningen var 87 (94) MSEK. Likvida medel inklusive placeringar och kreditfaciliteter uppgick i moderbolaget till 14 (16 MSEK per den 31 december 2001). Åtgärder Med anledning av effekterna från konflikten i Israel har marknadsbearbetningen av övriga Medelhavsmarknader intensifierats. Detta innebär bl a att Istanbul numera ingår i SolNiver Lines reguljära linjetrafik. Vidare har ett program för anpassning av tonnageringen och kostnaderna för Medelhavslinjen inletts. Besparings- effekterna av dessa beräknas dock få fullt genomslag först under nästa år. Utsikter för 2002 Situationen i Mellanöstern, som medfört att exporten från Norden till Israel och Palestina minskat, påverkar för närvarande SOLs transportvolymer medan däremot operation av trafiken löper normalt. Den utdragna konflikten skapar dock ett allt större framtida transportbehov av varor och förnödenheter. När och hur mycket är dock självklart omöjligt att bedöma. Transportvolymerna till övriga delar av Medelhavsområdet samt till södra och västra Afrika respektive inom segmentet projekttransporter förväntas vara fortsatt goda. Dessa verksamheter beräknas därför även fortsättningsvis visa goda resultat. Den fortsatta konflikten och avsaknaden av tecken på en snar normalisering av läget i Mellanöstern medför dock att det, trots insatta åtgärder för att kompensera intäktsbortfallet respektive anpassning av kostnaderna, inte bedöms möjligt att kompensera förlusten under första halvåret. För koncernen förväntas därför en förlust i nivå med halvårsresultatet för helåret 2002. Nästkommande ekonomiska rapport Rapport för perioden januari-september 2002 kommer att publiceras tisdagen den 5 november 2002. Göteborg den 8 augusti 2002. Svenska Orient Linien AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar