Delårsrapport SOL

Delårsrapport Januari - mars 2000 * Resultatet före skatt blev -15 (-8) MSEK * SOL säljer RoRo-fartygen * Strejkaktioner i israeliska hamnar har medfört omfattande störningar * Ökade bunkerkostnader belastar resultatet med 7 MSEK Verksamheten Efter avvecklingen av kylsjöfarten i december 1999 är SOL ett renodlat linjerederi. Huvudverksamheten är den linjetrafik, som SOL bedrivit i närmare 90 år, mellan Norden och östra Medelhavet. Denna trafik bedrivs med fyra RoRo-fartyg som vid behov kompletteras med inhyrt tonnage. Verksamheten omfattar även containertrafik mellan Norden och södra Afrika, linjeagentur till bl a västra Afrika samt internationella projekttransporter. Vidare äger SOL 50 % i Sea Partner Sweden AB, ett shipmanagement- bolag, som på uppdragsbasis svarar för SOLs och andra rederiers fartygsdrift. Koncernresultat Koncernens resultat under första kvartalet blev -15 (-8) MSEK. Resultatet har påverkats av omfattande strejkaktioner i israeliska hamnar och kraftigt höjda bunkerpriser samt av fortsatt pressade fraktrater. Efter en svag inledning i början av året med låga fraktvolymer har beläggningen i linjetrafiken till Medelhavet återhämtat sig och var i mars något bättre än föregående år. Strejkaktionerna i de israeliska hamnarna har medfört betydande störningar med förlorade seglationsdagar och förskjutningar i seglationsprogram. Några slutliga lösningar som säkerställer långsiktig arbetsfred har ännu inte uppnåtts varför förlängda lossnings- och lastningstider kvarstår dock i mindre omfattning. De kraftigt höjda bunkerpriserna, vilka mer än fördubblats sedan 1:a kvartalet 1999, har inneburit betydande merkostnader för SOL på 7 MSEK. Detta har bara delvis kunnat kompenseras genom bunkertillägg. Bunkerpriserna har sedan slutet av mars stabiliserats om än på en fortsatt hög nivå. Agenturverksamheten till Syd- och Västafrika visar ett bättre utfall än föregående år till följd av högre fraktrater. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var den 31 mars 10 (26) MSEK. Under första kvartalet har en nyemission genomförts som tillfört koncernen netto 47 MSEK samtidigt har 25 MSEK av nyemissionslikviden använts för amortering av de långfristiga skulderna. I samband med avvecklingen av kylverksamheten har stora utbetalningar skett under första kvartalet avseende kostnader reserverade i 1999 års bokslut. Efter dessa amorteringar och återbetalning av fartygslån i samband med leveransen av det sista kylfartyget i början av januari var de kvarvarande räntebärande skulderna 44 MUSD motsvarande 325 MSEK. Soliditeten i koncernen är 14% jämfört med 15% vid årsskiftet. Investeringar under perioden januari-mars uppgick till 0,1 (0,5) MSEK. Försäkringsbolaget SPP har till följd av överkonsolidering beslutat om engångsåterbäring till sina kundföretag. Beloppet som tillfaller Svenska Orient Linien direkt och indirekt genom intressebolaget Sea Partner Sweden AB beräknas uppgå till ca 21 MSEK. Detta belopp är inte upptagit till någon del i denna rapport. Enligt senaste information från SPP kommer 20 % motsvarande ca 4 MSEK av överskottsmedlen att utbetalas under hösten 2000. Resterande del kommer att reducera framtida pensionspremiebetalningar. Lägre framtida fartygs- och personalkostnader Under senare tid har förhandlingar förts med ett flertal intressenter för att nå lägre fartygskostnader. En principöverenskommelse har, på basis av det bästa alternativet, träffats med två av SOLs aktieägare Imperial Shipping Ltd och Navalmar Transportes Maritimos Lda. Överenskommelsen innebär att SOL säljer de fyra RoRo-fartygen för totalt 43,5 MUSD, ett belopp som även motsvarar samtliga lån inom SOL. Ett långtidskontrakt avtalas samtidigt som innebär att fartygen fortsätter oförändrat i SOLs trafik i minst sju år. Försäljning beräknas innebära en begränsad realisationsvinst under år 2000 vid nuvarande USD-kurs. Uppgörelsen innebär vidare att framtida fartygskostnader sänks med ca 14 MSEK per år och en likviditetsförbättring med ca 30 MSEK per år. Arbetet med rationalisering i landorganisationen, som föregående år innebar 10% lägre kostnader, fortsätter och medför fortsatta kostnadsbesparingar. Parallellt med detta har ett personalprogram startats för att möjliggöra rekrytering av yngre medarbetare. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 0 (10) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar blev i moderbolaget 4 (1) MSEK och resultatet före dispositioner och skatt blev 1 (0) MSEK. Balansomslutningen var 214 (397) MSEK. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 8 MSEK (13 MSEK per 31 december 1999). Utsikter för 2000 Efter renodling av verksamheten och genomförd nyemission har nya förutsättningar skapats för utveckling av linjesjöfarten. Arbetet kommer under innevarande år att koncentreras på detta, vilket parallellt med de fortsatta interna åtgärdsprogrammen skall ge en långsiktigt förbättrad lönsamhet. Överenskommelsen om försäljning och inchartring av tonnaget ger betydande kostnadsreduktioner i framtiden. Nettoeffekten av detta under innevarande år blir dock begränsad.. Prognos för resultatet 2000 kommer att lämnas vid halvårsrapporteringen i augusti. Nästkommande ekonomiska rapport Rapport för första halvåret 2000 kommer att publiceras torsdagen den 17 augusti 2000. Göteborg den 4 maj 2000 SVENSKA ORIENT LINIEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01410/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01410/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar