Rapport från bolagsstämma

RAPPORT FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA VDs stämmotal I sitt stämmotal kommenterade VD Kent Flodberg de förbättrade förutsättningarna som skapats för utvecklingen av SOLs linjeverksamhet efter avvecklingen av kylverksamheten, genomförd nyemission och nya delägare. Förutsättningar som skall utnyttjas för att växa inom linjesjöfarten genom bl a strategiska allianser och samarbeten. Arbetet kommer under innevarande år att koncentreras på detta tillsammans med fortsatt kostnadsreduktionsprogram. Lägre kostnader kommer i framtiden att uppnås genom den principöverenskommelse som träffats med Imperial Ltd och Navalmar Transportes Maritimos Lda som innebär att SOL säljer de fyra RoRo-fartygen för totalt 43,5 MUSD, ett belopp som även motsvarar samtliga lån inom SOL. Ett långtids-kontrakt avtalas samtidigt som innebär att fartygen fortsätter oförändrat i SOLs trafik i minst sju år. Försäljning beräknas innebära en begränsad realisationsvinst under år 2000 vid nuvarande USD- kurs. Uppgörelsen innebär vidare att framtida fartygskostnader sänks med ca 14 MSEK per år och en likviditetsförbättring med ca 30 MSEK per år. Slutligen kommenterade VD utvecklingen under 1:a kvartalet som påverkats av de allmänt kraftigt ökade bunkerpriserna samt strejkaktioner i israeliska hamnar varför resultatet för första kvartalet blev -15 (-8) MSEK. Organisations- och styrelseförändring Vid stämman avtackades Lennart Bylock som begärt att få lämna sitt ledamotskap. Vid konstituerande möte valdes Kent Flodberg till ny arbetande ordförande efter Lennart Bylock. Hans Erikson, nuvarande vice VD, övertar samtidigt VD-skapet efter Kent Flodberg. Till övriga ledamöter omvaldes Peter Weitemeyer och nyvaldes Enrico Bogazzi och Michael Kjellberg. Styrelsen beslöt därutöver att adjungera direktör Martin Bjäringer från Alfred Berg till styrelsen under det kommande året. I styrelsen ingår vidare John Andersson som ordinarie ledamot och Gunilla Lundström som suppleant, vilka utsetts av arbetstagarorganisationen. Utdelning Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999. Bemyndigande Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 10 miljoner nya B- aktier med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Göteborg den 4 maj 2000 SVENSKA ORIENT LINIEN AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta VD Kent Flodberg, telefon 031-64 54 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01510/bit0002.pdf

Dokument & länkar