SPBI avvisar kravet om miljöinformation för alla drivmedel

SPBI avvisar kravet från Energimyndigheten i remissen ”Miljöinformation om drivmedel; DNr: M2017/01118/Kl” om att drivmedelsleverantörerna ska tillhandahålla miljöinformation om samtliga drivmedel som säljs till konsument. 

Energimyndigheten anger att informationskrav om drivmedel har efterfrågats av branschen. Detta stämmer överhuvudtaget inte. Tvärtom är man utifrån ett flertal argument med goda grunder mycket kritisk till detta.

Drivmedelshandel är internationell med globala system, global produktion och global hantering. Utifrån detta är det inte möjligt att genomföra ett sådant här system isolerat i Sverige, utan kräver stora ansatser på global nivå.

Utöver detta finns det även depåsamarbeten och varulånssystem, med syfte att minska transporter, där man som drivmedelsföretag kan hämta ut drivmedelsprodukter ur andras depåer för att säkerställa produkter i hela landet.

En märkning vid pump innebär vilseledande information till konsumenten. Märkning av processstyrda varuflöden kan inte på något sätt likställas med märkning av en maskin som ett kylskåp. Dessutom skulle märkningen inte beskriva det innehåll som kunden tankar, då märkningen på pumpen skulle vara ett genomsnitt av det som levererades ut året innan. Lokala klimatanpassningar, marknadsfluktuationer m.m. kommer också innebära att nivåer och ursprung kommer att variera. Kundinformationen kommer inte att vara korrekt.    

Ulf Svahn VD SPBI ” Detta är ett förslag som vi är mycket kritiska till. Meningen med information till konsument är ju att den ska spegla ett verkligt tillstånd, som idag inte är möjligt att uppnå. Vi är en bransch som är för transparens, men att visa information som är felaktig ligger inte i konsumentens intresse.”

Den mest överensstämmande informationen om drivmedelsprodukterna är den som finns på respektive företags hemsida och det är här som SPBI menar att man kan utveckla informationen ytterligare.

Läs hela SPBI:s remissvar här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Civilingenjör Produkter och Miljöinformation, Mobil: 073- 381 80 82

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Taggar:

Om oss

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Prenumerera